Agresorske snage su željele da presijeku grad na dva dijela tako što bi spojili Pofaliće sa tada opkoljenom Grbavicom. Plan je bio da se grad presiječe linijom Vogošća-Žuč-Pofalići-kasarna Maršal Tito-Grbavica.

U ranu zoru 16. maja 1992. godine, jedan sat ranije nego što su agresori očekivali, Armija Republike Bosne i Hercegovine je spriječila tu namjeru, tako što je porazila agresore.

U napadu na srpske položaje krenula su dva pofalićka i velešićki odred Armije Republike Bosne i Hercegovine, u sadejstvu sa dijelovima Prvog sarajevskog odreda, grupom boraca iz Buča Potoka, specijalnom jedinicom MUP-a Republike Bosne i Hercegovine, jedinicom Vojne policije i manjim grupama boraca iz drugih dijelova Sarajeva.

Iako slabije naoružana ARBiH je pobijedila neprijatelja i osujetila njegove namjere i tako spriječila potpunu blokadu Sarajeva, piše Historija.ba.

Naši borci su još jednom pokazali da boj ne bije oružje već srce u junaka.

Današnji dan, 16. maj, obilježava se kao Dan Općine Novo Sarajevo i Dan Pofalićke bitke.