Utvrđeni prijedlog odluke o ovom zaduženju bit će upućen Parlamentu Federacije BiH na konačno izjašnjavanje.

Novac treba biti korišten za proširenje dvosmjerne tramvajske pruge od Ilidže do Hrasnice, izgradnju novog kružnog toka na Ilidži, gdje će biti priključen na postojeće tramvajske pruge, kao i polukružnog skretanja u Hrasnici, te za izgradnju približno dvadeset novih tramvajskih stanica. Zajam se daje s rokom otplate od 15 godina i s trogodišnjim grace periodom.

Tekstom odluke se potvrđuje da je razmatrana dokumentacija prihvatljiva za Federaciju BiH, a posebno nacrti ugovora o zajmu između BiH i EBRD-a i o podršci zajmu između Kantona Sarajevo i EBRD-a, kao i Nacrt projektnog ugovora između Ministarstva saobraćaja KS i EBRD-a.

Sredstva ovog zajma će Federacija BiH prenijeti na Kanton Sarajevo, kao krajnjeg korisnika i dužnika.

Federalno ministarstvo finansija zaduženo je da s Kantonom Sarajevo usaglasi i sklopi podugovor o zajmu kojim će, u svrhu redovne otplate, definirati uvjete vraćanja sredstava koja se prenose na kreditnom osnovu.

Također se odlukom daje saglasnost za zaključivanje Supsidijarnog ugovora izmedu BiH i FBiH, te podugovora između FBiH i Kantona, a za njihovo potpisivanje ovlaštena je federalna ministrica finansija.