Pismo prenosimo u cijelosti:

Uvažene ekselencije, cjenjeni predsjednici političkih subjekata, poštovani mediji i građani Kantona Sarajevo.

Moje kolege iz Upravnog i Nadzornog odbora JU "Služba za zaopošljavanje Kantona Sarajevo" na čelu sa mnom, povjerovali smo u toliko puta deklarativno iznesenu tezu o pravednoj borbi protiv organiziranog kriminala i beskompromisnoj borbi protiv korupciije i mita u BiH, a koje ste Vi svi iznosili javno, tako da smo nakon našeg imenovanja polovinom prošle godine jako ozbiljno shvatili svoju ulogu i prionuli na posao.

Rezultati koje smo zajedno sa tada aktuelnom Vladom Kantona Sarajevo, resornim Ministarstvom za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice postigli, jako su mjerljivi i govore da smo po dolasku aktivirali preko 12 miliona KM sredstava koja su neiskorištena stajala na računima Službe, što je dovelo do kreiranja 16 programa zapošljavanja, a što je u konačnici proizvelo efekat da je u martu mjesecu 2020. godine, prije izbijanja pamndemije virusa COVID-19, broj nezaposlenih u Kantonu Sarajevo smanjen na najmanji nivo od osnivanja Službe. 

Nažalost, zatekli smo brojne nepravilnosti te smo time bili prinuđeni istovremeno raditi i na dokumentovanju i prijavljivanju brojnih propusta kao što su: kršenje pravilnika o radu i statuta ove javne ustanove, uništavanje finansijske dokumentacije, "deponovanju" sredstava u visini od 865.598,98 KM na zaseban račun, postojanje duplih pečata iste numeracije, izostanak procesuiranja dužnika po komisionim kreditima u visini od 2.684.916,35 KM, dopuštanje zastare za mjenice kao sredstva pokrića za programe zapošljavanja u visini od 415.719,51 KM, neevidentiranje navedenih mjenica i njihovo neispravno arhiviranje, te pogrešno knjiženje sredstava službe što je dovelo do duga Poreskoj upravi Federacije BiH u iznosu od 1.012.392,55 KM, sa još skoro istim tolikim iznosom zatezne kamate itd, a sve to na štetu neuposlenih osoba jer su ista ta sredstva mogla i trebala biti iskorištena u svrhu zapošljavanja osoba na biroima.

Utvrdili smo i brojne nezakonitosti kao što su imenovanje iste osobe na mjesto v.d. direktora koji je tu proveo više od 11 mjeseci, (od čega je više od pet mjeseci bio na toj funkciji potpuno nezakonito), te između ostalog i usmeno dogovaranje promjene kolaterala i podizanje hipoteke kod komintetna koji je Službi dužan 636.294,03 KM plus zatezna kamata 609.267,71 KM po osnovu dugoročnog komisionog kredita, a u zamjenu za dio kolaterala koji ne odgovara visini duga niti se može uopće upotrijebiti i nalazi se u zgradi u kojoj stanuje jedan od rukovodilaca finansijskog sektora Službe, itd. Itd. 

Borba protiv korupcije i ostalih vidova nezakonitosti, te podizanje svijesti o društvenoj odgovornosti i dobroj poslovnoj praksi je esencijalni i kontinuirani proces koji zahtjeva ulaganje napora svih strana, kako predstavnika vlasti, međunarodne zajednice, javnog, ali i privatnog sektora i na svim nivoima političke i korporativne javnosti.

Jedan od osnovnih načina suprotstavljanja korupciji je prevencija, otkrivanje i prijavljivanje nezakonitih pojava, a ključni aspekt prevencije je edukacija. Napominjemo da u sastavu našeg Upravnog i Nadzornog odbora ima više godina radnog iskustva, priznatog fakulteta i univerzitetskih diploma, magisterija i doktorata, pripadnika Armije BiH, (koji su teško ranjavani) i koji su pored osnovne aktivnosti na zapošljavanju nezaposlenih, dodatno prijavljivanjem nezakonitih radnji dorpinijeli da se iste dokumetuju i utvrde, a time i podigne ugled iste ustanove.

Vjerovali smo da ćete stati uz postignute rezultate i prijavljivanje zatečenih nezakonitih radnji u JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo. Umjesto toga, vaši zastupnici u Skupštini Kantona Sarajevo su iznijeli niz neistina i netačnih informacija o nama, a što je ličilo na klasični linč. Neka bude ono što se znalo i prije same sjednice Skupštine, a to je da ćemo biti smijenjeni i pored činjenica o izuzetnim rezultatima za četiri mjeseca našeg mandata u 2019. godini, te i pored toga što smo prijavili nezakonite radnje, na šta smo ponosni. 

Ovim je jasno upućena poruka svim drugim akterima u našem društvu koji bi kao i mi naivno povjerovali u pravednu borbu protiv korupcije i kriminala da svoje porodice ne izlažu javnom linču, da svoju egzistenciju, ugled i dostojoanstvo ne izlažu osveti, prijetnjama i mobingu političkih moćnika i njihovih sluga, koje bi eventualno prijavili nadležnim institucijama. Ponovno apelujemo i pozivamo amabasade, predstavnike evropskih insitucija, OHR-a, da utiču na zaštitu i promociju onih koji nastoje raditi po evropskim standardima i principima na kojima počiva evropska pravna stečevina i moderna pravna država, a ne da se nosi teško breme onih koji su prijavili kriminal i ostali bez časti, dostojanstva i egzistencije.

S izrazima dubokog poštovanja u ime Upravnog i Nadzornog odbora JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo.