Ističu da su te stranke na proteklim izborima na nivou Bosne i Hercegovine dobile podršku oko 600.000 glasača te da na u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH imaju 19 poslanika, što čini 45 posto tog tijela.

- Vašom odlukom, kojom ste nametnuli amandmane na Ustav Federacije BiH i izmjene Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, a koja je donesena 2. oktobra u toku održavanja Općih izbora u Bosni i Hercegovini, i stupila je na snagu odmah, prekršili ste demokratska načela Ustava Bosne i Hercegovine, a posebno načelo vladavine prave, princip pravne sigurnosti i legitimnog očekivanja - kazali su.

Obzirom na obim i intenzitet izmjena Ustava i Zakona, dodali su, trebao je biti osiguran period prilagođavanja između stupanja na pravnu snagu novog zakona(Ustava Federacije BiH i Izbornog zakona) i stupanja van snage starog zakona (Ustava Federacije BiH i Izbornog zakona), kako bi svaki subjekt ostvario legitimna očekivanja.

- Vi ste propustili da to uradite i na taj način ste postupili suprotno načelu vladavine prava i principu pravne sigurnosti. Posebno se to odnosi na činjenicu da politički subjekti koji su uzeli učešće u izbornom procesu, koji prilikom sačinjavanja izbornih lista u roku koji je odredila Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, nisu mogli ostvariti svoja legitimna očekivanja, jer su gradili na osnovu pravnih pravila koja su važila na dan 4. jula i na tome da će vlasti jednako i ujednačeno za sve primijeniti izborna pravila koja su bila na pravnoj snazi u vrijeme potvrđivanja kandidatskih lista i u vrijeme trajanja izbornog procesa - kazali su.

Iz Pokreta ističu da je visoki predstavnik narušavanjem principa pravne sigurnosti narušio i prava koja garantuje Evropska konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda.

- Vašom nametnutom odlukom ne nude se pravična i cjelovita rješenja, jer se njima ne implementiraju presude Evropskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda BiH. Nametnutom odlukom se dodatno pojačava asimetrija u pogledu nadležnosti i funkcija Doma naroda FBiH i Vijeća naroda RS-a, kao i predsjednika i potpredsjednika FBiH i RS-a - istakli su.

Podsjećaju da je Ustavni sud Bosne i Hercegovine donio odluku da su Bošnjaci, Hrvati, Srbi i Ostali ravnopravni na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine te da je prilikom implementacije te odluke u entitetskim ustavima jasno propisano da su u oba bosanskohercegovačka entiteta, Bošnjaci, Srbi i Hrvati, kao konstitutivni narodi, i Ostali, ravnopravni na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, bez obzira na kojem dijelu teritorije BiH žive, što podrazumijeva jednakost, ravnopravnost i nediskriminaciju bilo kojeg građanina.

- Međutim, nametnutom odlukom tadašnjeg visokog predstavnika Wolfganga Petriča, donesenom 19. aprila 2002. godine, nisu osigurani mehanizmi zaštite principa ravnopravnosti na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Umjesto toga, uspostavljena su asimetrična rješenja u entitetima Federacija BiH i Republika Srpska, čime je vlastima u entitetu RS omogućeno da nastave provoditi otvoreni aperthejd, diskriminaciju i dominaciju nad građanima nesrpske nacionalnosti. Tim rješenjima, Bošnjacima i Hrvatima u entitetu RS, unatoč pomenutoj odluci Ustavnog suda BiH kojom im se garantira ravnopravnost, onemogućen je izbor vlastitih predstavnika i efikasna zaštita vitalnog nacionalnog interesa - naglasili su iz Pokreta za državnu. 

Kao primjer su naveli protivustavno uskraćivanje prava na bosanski jezik.

- Vašom nametnutom odlukom od 02. oktobra 2022. godine, koja se odnosi isključivo na entitet Federacija BiH, Vi idete i korak dalje: dodatno ste unaprijedili politički status konstitutivnih naroda Hrvata i Srba u Federaciji Bosne i Hercegovine, iako su predstavnici ovih naroda i do sada imali efikasne mogućnosti za zaštitu svojih vitalnih nacionalnih interesa u ovom entitetu, a potpuno ste zanemarili položaj konstitutivnih naroda Bošnjaka i Hrvata u entitetu Republika Srpska. Time ste produbili etničke i etnoteritorijalne podjele unutar Bosne i Hercegovine, te ste na ovaj način postupali suprotno Odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o konstitutivnosti naroda - pojasnili su.

Tvrde da je visoki predstavnik selektivno implementirao Odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u slučaju "Ljubić", za koju je ranije sam OHR potvrdio da je implementirana te da je istovremeno ignorisao vitalno važne presude Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u slučaju "Komšić" i presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetima Sejdić/Finci, Zornić, Pilav i druge, koje se odnose na nespornu diskriminaciju naroda i građana Bosne i Hercegovine.

- Nadalje, povećanjem broja delegata u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i povećanjem broja delegata koji predlažu listu kandidata za predsjednika i potpredsjednike Federacije Bosne i Hercegovine, osigurali ste presudan utjecaj HDZ-a, odnosno HNS-a, na konstituisanje vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, a posredno i na nivou Bosne i Hercegovine. Time ste svjesno pojačali ulogu političkog faktora koji je blokirao procese u Federaciji BiH, onemogućivši, uz ostalo, implementaciju izbora iz 2018. i formiranje nove Vlade FBiH, kao i izbor sudija Ustavnog suda FBiH - naglasili su.

Ignorišući zahtjeve da se nadležnost Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine svede isključivo na zaštitu vitalnog nacionalnog interesa, Iz Pokreta tvrde da je visoki predstavnik ostavio na snazi mehanizam koji značajno usporava, a vrlo često i zaustavlja zakonodavni proces u Federaciji Bosne i Hercegovine.

- Umjesto uklanjanja asimetričnih rješenje u entitetima, bjelodano jasne diskriminacije i neravnopravnosti kojoj su izloženi Bošnjaci i Hrvati u entitetu Republika Srpska, rezultat vaših nametnutih rješenja su pojačanje asimetrije i produbljena diskriminacija - kazali su.

Tvrde da je od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma do danas, kroz sve odluke međunarodnih i domaćih sudova, kao i političkom akcijom međunarodne zajednice i domaćih aktera, evolutivnim putem BiH građena kao istinska parlamentarna demokratija postepenim smanjenjem utjecaja etničkog i jačanjem građanskog principa u interesu svih naroda i građana.

- Svojim odlukama zaustavili ste ovaj proces, dodatno ojačali Dom naroda - etničko i time umanjili značaj Predstavničkog doma kao istinskog doma demokratije - građansko. Zaustavili ste jedan pozitivan proces i nagovijestili obrnut smjer, smjer jačanja etničkog na račun građanskog. Posljedice toga mogu biti fatalne, jer bilo kakve dodatne etničke, vode u moguće teritorijalne podjele - dodali su.

Pokret za državu traži od visokog predstavnika da povuče odluku donesenu 2. oktobra 2022. godine, te da umjesto nje nametnete rješenja koja će omogućiti postizanje potpune ravnopravnosti svih naroda i građana na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i simetrična rješenja u oba bh. entiteta.

Očekuju da visoki predstavnik donesete odluke kojima će se u uspostaviti simetrična rješenja u entitetskim zakonodavnim organima definirajući nadležnost Doma naroda Parlamenta FBiH kao doma koji je nadležan isključivo za pitanja zaštite vitalnog nacionalnog interesa, kao što je to trenutna nadležnost Vijeća naroda RS-a, ili Vijeću naroda RS-a uz trenutnu nadležnost dodijeliti i ulogu drugog zakonodavnog doma, kakvu ima Dom naroda Parlamenta FBiH.

Također traže da se izjednači broj delegata u Vijeću naroda RS-a sa brojem delegata u Domu
naroda Parlamenta FBiH te da se osigura izbor delegata u Vijeće naroda RS-a po identičnoj formuli koja bi se primjenjivala u Federaciji BiH za izbor delegata u Dom naroda Parlamenta FBiH u smislu teritorijalnog rasporeda broja delegata, gdje bi se u entitetu RS uzela u obzir nacionalna struktura stanovništva u općinama, a u Federaciji BiH u kantonima.

Zahtijevaju da se osiguraju identična rješenja i jasno definišu vitalni nacionalni interes i mehanizme njegove zaštite u oba etniteta.

Traže da visoki predstavnik izjednači ulogu Vijeća naroda RS-a i Doma naroda Parlamenta FBiH u izboru sudija entitetskih ustavnih sudova te da osigura distribuciju ključnih funkcija u entitetu RS na način kako je to učinjeno u entitetu FBiH, naročito u pogledu odredbe da predsjednik entiteta i premijer/predsjednik Vlade ne mogu biti iz reda istog konstitutivnog naroda.

- Treba izjednačiti način izbora i nadležnosti predsjednika/potpredsjednika entiteta RS sa nadležnostima predsjednika/potpredsjednika entiteta Federacija BiH, naročito u pogledu njihove uloge u imenovanju entitetske vlade, imenovanju sudija entitetskih ustavnih sudova, dodjele pomilovanja, odlikovanja, obrazovanja i učešća u radu savjetodavnih tijela te treba osigurati jednaku ulogu entitetskih ustavnih sudova u pogledu formiranja vijeća za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa i jednake mehanizme odlučivanja ovih vijeća u predmetima zaštite vitalnog nacionalnog interesa i osigurati da ustavni sudovi rade i odlučuju u skladu sa entitetskim ustavima - navodi se u pismu Pokreta za državu.