Potrebnu dokumentaciju treba priložiti u originalu ili ovjerenoj kopiji.

U skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom sa 31. augustom ove godine obustavit će se isplata novčanih naknada za korisnike čija djeca su predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja, a 30. septembra ove godine za studente, a isplata će biti nastavljena u kontinuitetu samo za korisnike koji u naprijed navedenom roku dostave potrebnu dokumentaciju i nakon provedenog postupka obnove.

Korisnici koji su se u 2020. godini obratili zahtjevom za ostvarivanje prava na dodatak na djecu i ostvarili pravo na osnovu pravosnažnog rješenja donesenog u 2020. godini dužni su za djecu stariju od 15 godina dostaviti potvrdu o redovnom školovanju, a ostalu dokumentaciju nisu dužni dostavljati, s obzirom da je pravo ostvareno u 2020. godini, navodi se u saopćenju Općine Centar.