- Postoji osnovana sumnja da je Hadžigrahić, obavljajući funkciju rektorice Univerziteta u Tuzli i kao predsjedavajuća Senata Univerziteta, u periodu od februara 2021. godine i dalje postupala suprotno odredbama Zakona o visokom obrazovanju TK i Statuta Univerziteta - navode iz Tužilaštva.

U optužnici je navedeno da, iako je bila svjesna da se u vezi sa raspisanim javnim konkursom za izbor kandidata za docenta u naučno-nastavnoj oblasti "biljna proizvodnja, šumarstvo i ribarstvo" na Tehnološkom fakultetu vodi sudski spor nakon izbora kandidata i da je pravosnažnom presudom nadležnog suda u januaru 2021. godine poništena odluka o izboru kandidata za navedeno naučno-nastavno zvanje iz januara 2018. godine, nije poduzela potrebne radnje u cilju provođenja pravosnažne presude.

- Hadžigrahić nije donijela odluku o prestanku radnog odnosa, kao ni odluku o nastavku vođenja procedure po ranije raspisanom konkursu, čime je ovoj osobi omogućila korist u vidu nastavka radnog odnosa i svih drugih prava iz radnog odnosa u periodu od prijema pismenog otpravka pravosnažne presude suda u februaru 2021. godine do danas - navode iz Tužilaštva.

Dakle, kao službena osoba u Federaciji BiH, pojašnjeno je, neobavljanjem svojih dužnosti drugome je pribavila korist.

- U optužnici je nadležnom sudu predloženo da se za Hadžigrahić izrekne sigurnosna mjera zabrane obavljanja dužnosti rektora Univerziteta u Tuzli u trajanju od najmanje pet godina, te da se, kao imovinsko-pravni zahtjev oštećenog poništi ugovor o radu između Univerziteta i ovog docenta na Tehnološkom fakultetu Tuzla - kaže se u saopćenju.