Centralna izborna komisija BiH je donijela takvu naredbu razmatrajući izvještaj glavnog kontrolora za obradu, unos i potvrdu izbornih rezultata lokalnih izbora 2020. godine u Gradu Mostaru.

Ponovno se broje glasački listići za nivo gradske izborne jedinice -199 na biračkom mjestu 155A014 po političkim subjektima, a radi se i na utvrđivanju broja nevažećih praznih glasačkih listića i broja nevažećih glasačkih listića po drugim kriterijima.

Istovremeno za nivo gradske izborne jedinice -199 na biračkom mjestu 155A013 broje se glasački listići po političkim subjektima, utvrđuje broj nevažećih praznih glasačkih listića i broj nevažećih glasačkih listića po drugim kriterijima i utvrđuje broj glasova za kandidate političkog subjekta "Ostajte ovdje-zajedno za naš Mostar".

Za nivo izborne jedinice gradskog područja 2 (Stari Grad) -155 na biračkom mjestu 155A001A broje se glasački listići po političkim subjektima i utvrđuje se broj nevažećih praznih glasačkih listića i broj nevažećih glasačkih listića po drugim kriterijima.

Kada je u pitanju nivo izborne jedinice gradskog područja 5 (Jugozapad) -153 na biračkom mjestu 153A006 također se broje glasački listići po političkim subjektima i utvrđuje broj nevažećih praznih glasačkih listića i broj nevažećih glasačkih listića po drugim kriterijima.

Isto se odnosi i za nivo izborne jedinice gradskog područja 5 (Jugozapad) -153 na biračkom mjestu 153A003.

Također, otvara se vreća sa prebrojanim glasačkim listićima sa biračkog mjesta 153A003 za nivo izborne jedinice gradskog područja 5 (Jugozapad)-153 i utvrđuje da li se u njoj nalaze glasački listići za nivo gradske izborne jedinice -199, te ukoliko se pronađu, ovi glasački listići će se prebrojati, utvrditi rezultati i uvrstiti u rezultate tog nivoa za to biračko mjesto.

Kada je u pitanju otvaranje vreće sa prebrojanim glasačkim listićima sa biračkog mjesta 155A027 za nivo izborne jedinice gradskog područja 2 (Stari Grad)-155 utvrdit će se da li se u njoj nalaze glasački listići za nivo gradske izborne jedinice -199, te ukoliko se pronađu, ovi glasački listići će se prebrojati, utvrditi rezultati i uvrstiti u rezultate tog nivoa za to biračko mjesto.

Naredba je objavljena na web stranici Centralne izborne komisije BiH i smatra se da je na taj način dostavljena svim učesnicima u izbornom procesu. 

U skladu sa članom 5.31 Izbornog zakona BiH kandidati političkih stranaka, koalicija, listi nezavisnih kandidata i nezavisni kandidati koji se pojavljuju na glasačkom listiću za koji se vrši ponovno brojanje, kao i drugi akreditirani posmatrači, mogu biti prisutni u toku ponovnog brojanja.