Finansijer projekta je Općina Centar, koja je za ovu namjenu iz svog budžeta izdvojila 45.185 maraka. 

- Budući da je korijenje velikih stabala platana, koja su pod zaštitom, na nekoliko mjesta oštetilo kameni zid, te je u ulici Branislava Đurđeva podiglo i trotoar, donesena je odluka da se krene u realizaciju projekta uređenja kamene ograde. Kantonalni Zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo kao i Šumarski fakultet iz Sarajeva su nam dali saglasnost na ponuđeni glavni projekat rekonstrukcije i sanacije obodnog kamenog zida oko parka i sa njihovim stručnim službama je usvojeno projektno rješenje. Kako bi se sačuvali platani u sadašnjem stanju izvršeno je pomjeranje kamenog zida, a novi zid čini stari neoštećeni kamen u kombinaciji sa novim kamenom hreše. Pored navedenih radova, eksperti sa Šumarskog fakulteta pregledali su korijenje platana i zaštitili ga u skladu sa standardima, o čemu su sačinili izvještaj. U svim fazama realizacije ovog projekta pored nadzora kojeg je angažovala Općina Centar, također su kao nadzor bila uključena i stručna lica sa Šumarskog fakulteta u Sarajevu - navodi se u saopćenju Općine Centar.