To je slučaj trenutno na području Kantona Sarajevo. Riječ je o stanovima bivšeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine, a kojima raspolaže Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH.

VEZANI TEKST - Znaju li demobilisani borci koja sve prava imaju i da li ih koriste?

- Evo jutros se borim protiv deložacije u Hadžićima. Poslije 23 godine čovjeka neko deložira. Šta se događa, ko to radi i zbog čega sada? Najviše primjera deložacija imamo koje je pokrenula Služba za zajedničke poslove Vlade FBiH. Oni su pravni sljedbenici onoga što je ostalo od bivšeg Federalnog ministarstva odbrane.

Ti stanovi su pripadali tom ministarstvu i samim gašenjem ministarstva, Služba za zajedničke poslove Vlade FBiH je naslijedila sve što je bilo u nadležnosti ministarstva, između ostalog i ovaj stambeni fond koji je postojao - ispričao je u ranijem razgovoru za Faktor Ismet Imamović, predsjednik Jedinstvene organizacije boraca (JOB) Unija veterana Kantona Sarajevo.

Pojašnjenje smo potražili u Službi za zajedničke poslove organa i tijela Vlade FBiH.

Zahtjevi za iseljenje u preuzetoj dokumentaciji, bespravni korisnici  

- Federalno ministarstvo odbrane prestalo je da postoji kao pravni subjekt na osnovu Zakona o prestanku važenja Zakona o odbrani Federacije BiH sa danom 31.12.2005. godine, a Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije BiH je zvanično pruzela poslove u vezi sa pokretnom i nepokretnom imovinom prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane, a koja se odnosi na stanove, poslovne prostore, garaže i drugu neperspektivnu imovinu prijašnjeg Federalnog ministarstva, dana 21.9.2007. godine.

U preuzetoj dokumentaciji nalaze se i zahtjevi za iseljenje koje je preuzela Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH, a koje je podnijelo prijašnje Federalno ministarstvo odbrane do 31.12.2005. godine, a ova Služba je nastavila poslove koje je obavljalo navedeno ministarstvo - navode iz Službe i dodaju:

- U suštini, radi se o bespravnim korisnicima stanova, višestrukim korisnicima stanova koji posjeduju imovinu u vlasništvu ili njihovi članovi porodičnog domaćinstva i osobama kojima je nadležna komisija prijašnjeg Federalnog ministarstva utvrdila da nemaju pravo na dodjelu stana iz fonda stanova prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske FBiH i osobama koja su odbijena od prvostepene stambene komisije Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH, nakon čega je pokrenut postupak iseljenja kod Uprave za stambena pitanja KS.

Navode kako Služba ne deložira pripadnike boračkih kategorija, već "samo podnosi zahtjeve nadležnim organima koju odlučuju po zahtjevima u skladu sa odredbama materijalnog prava koji reguliraju predmetnu problematiku".

- Obnova ranije zaključenih ugovora o korištenju stana i dodjela stana na korištenje se radi sa osobama na osnovu Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima i to porodicama šehida i poginulih boraca, ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima i uposlenicima prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske FBiH - kazali su nam iz Službe.

Upitali smo sa koliko stanova raspolažu.

Podaci se svakodnevno mijenjaju 

- Zbog obimnosti posla i činjenice da se raspravljanje o vojnim stanovima, a radi se o različitim nivoima, pred različitim državnim organima, pred nadležnim parničnim sudovima, podaci sa kojima raspolažemo su "promjenjiva kategorija".

Vojno-stambeni fond se kroz odredbe domicilnih zakona razmatra još u velikom broju pred nadležnim upravnim organima i Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH poduzima sve pravne mjere i radnje radi zaštite imovine i imovinskih interesa FBiH.

Praksa upravnih organa u primjeni domocilnih zakona je različita u identičnim slučajevima tako da podaci sa kojima raspolažamo nisu u grupi statičnih kategorija, nego se radi o podacima koji se svakodnevno mijenjaju pogotovo iz razloga što postupci kod nadležnih organa i sudova nerijetko traju u prosjeku pet-šest godina pa i više, posebno gdje je osigurana trostepenost (revizija) kao i apelacioni postupci pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine - navode iz Službe i dodaju:

- Imajući u vidu navedene činjenice kao i niz problema sa kojima je suočena Vlada FBiH - Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH u vezi sa stambenim zbrinjavanjem šehidskih porodica i porodica poginulih boraca, RVI, demobilisanih boraca kojima je ovaj stambeni fond namijenjen, donošenjem Uredbe o dodjeli zamjenskih stanova, obnovu ranije zaključenih ugovora o korištenju stana i dodjelu stanova na korištenje iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske FBiH, Služba je preduzela niz aktivnsti i dijelom osigurala dodjelu zamjenskih stanova osobama koje su iseljene iz vojnih stanova kao i druge poslove iz nadležnosti regulirane uredbom.

Na kraju navode kako je saradnja sa boračkim udruženjima "izuzetno korektna i profesionalna" te da su njihove inicijative, zasnovane na zakonu, u cijelosti podržane.