Navedeni tim bi trebalo da pokrene aktivnosti  u cilju iznalaženja načina bržeg prometa roba, jer su se proteklih dana stvarale velike gužve na graničnim prijelazima koji su otvoreni za međunarodni transport, a poseban problem su kilometarske kolone kamiona u Gradišci koji čekaju na ulazak u Hrvatsku i ometaju život lokalnog stanovništva. 

Iz Vanjskotrgovinske komore BiH naglašavaju da je i Evropska unija pripremila akt, koji je dostupan svim prijevoznicima, o uspostavljanju zelenih koridora za tranzit, a koji su ucrtani i na karti.

U toku je praćenje u kojoj mjeri se implementiraju ti koridori u državama članicama i gdje su "tačke otpora“.

Iako BiH nije u EU o  njenoj  poziciji u sklopu tog dokumenta govori tačka 15. koja se odnosi na veoma važnu ulogu Transportne zajednice jugoistočne Evrope.

Zapadnobalkanski koridori na području jugoistočne Evrope su spremni i nadograđeni su na zelene koridore EU, te je u toku finaliziranje odluka u tom pogledu sa EU.

Kako ističu iz VTKBiH, ključno je, da zeleni koridori ne dopuštaju "policijske konvoje“. Aktuelne anomalije kojim su pogođeni prijevoznici, a koje su nastale kao rezultat donošenja mjera pojedinačno od države do države,  implementacijom tog akta Evropske unije biće otklonjene.

Sami prijevoznici trebaju takođe poduzeti niz mjera, te ispuniti i određene obaveze. Navedeno podrazumijeva posjedovanje potvrde prijevoznika o angažiranju, kao i adekvatan dokument  koji potvrđuje da se kreće zbog realizacije radnih aktivnosti, a kako bi se omogućilo kretanje teretnog vozila ili vozača koji se vraća kući ili ide na posao u vrijeme policijskog sata.

U vezi sa na navedenim preporučuje se prijevoznicima da: potvrde o angažiranju vozača kojim se prekida izolacija izdaju na pripremljenim i obrascima dostupnim na web stranici VTKBiH, vode urednu evidenciju uz čuvanje kopije izdate potvrde o angažiranju, kao i uz numerisanje potvrde (Svaka potvrda vozaču mora imati svoj broj); potvrde vozačima izdaju u dva primjerka, kako bi jedan primjerak potvrde mogli ostaviti kod inspektora prilikom izlaska iz BiH; kao i da potvrde vozačima za kretanje u vrijeme policijskog sata, izdaju na pripremljenim obrascima, protokolišu ih i čuvaju kopije u arhivi firme.

Iz Vanjskorgovinske komore Bosne i Hercegovine ističu kako su potpuno posvećeni rješavanju izuzetno teške situacije u kojoj se prijevoznici nalaze, te su sa svim svojim raspoloživim kapacitetima na usluzi privredi BiH.