Na prijedlog načelnika Ibrahima Hadžibajrića, Općinsko vijeće Stari Grad usvojilo je Odluku o prokopavanju saobraćajnica čiji je upravitelj Stari Grad, a s ciljem

sprečavanja prokopavanja novoasfaltiranih saobraćajnica osim u izuzetnim slučajevima, utvrđivanja naknade za prokopavanja koja nisu hitne intervencije, te davanja mnogo širih ovlaštenja nadležnim inspektorima prilikom provođenja nadzora, uključujući i oštre finansijske kazne.

Imajući u vidu da je Općina Stari Grad samo u prošloj godini uložila dva miliona maraka u sanaciju 50 saobraćajnica, od kojih su na velikom broju već izvršeni prokopi, jasna je opravdanost donošenja ovakve odluke koja će se početi primjenjivati po objavljivanju u Službenim novinama i stupanju na snagu.

Prokopavanja će se i dalje vršiti samo na osnovu odobrenja nadležne općinske Službe za investicije i komunalne poslove, a dobijat će ih samo vlasnici podzemnih instalacija. Radovi će se moći izvoditi od 1.aprila do 1.novembra tekuće godine, osim u slučajevim hitnih opravki za koje će vlasnici instalacija dobijati polugodišnja odobrenja.

Nijedna sanirana i novoasfaltirana saobraćajna površina neće se smjeti prokopavati u roku od dvije godine od njene sanacije, osim u slučaju vanrednih situacija kada je potrebno otkloniti potencijalnu opasnost po živote i zdravlje ljudi, materijalna dobra i bezbjednost saobraćaja.

Vlasnici podzemnih instalacija plaćat će Općini naknade za prokope (50 KM po m2), a minimalna naknada po izdatom odobrenju ne može biti manja od 200 KM. Ovi će se prihodi usmjeravati na poboljšanje cestovne infrastrukture u Starom Gradu.

Ukoliko pravna lica, vlasnici podzemnih instalacija budu vršili prokope bez odobrenja Općine Stari Grad, ne obavijeste općinsku inspekciju u roku od 24 sata ili se ne pridržavaju propisanih uslova za prokopavanje, kažnjavat će se novčanom kaznom od 5.000 do 7.000 KM.

Isti iznos kazne predviđen je i za izvođača radova na prokopavanju saobraćajnih površina. Fizička lica – građani koji vrše prokopavanja ulica kažnjavat će se novčanom kaznom u iznosu od 1.000 do 2.000 KM.

Općina Stari Grad ima obavezu upravljanja, izgradnje, rekonstrukcije, održavanja i zaštite 189 lokalnih cesta, ukupne dužine 78.830 metara, kao i nerazvrstanih cesta i svih trotoara uz glavne gradske ceste u Starom Gradu. Donošenje ovakve odluke omogućit će da se zaustave učestali prokopi, a samim tim zaštite saobraćajne površine kao i značajna ulaganja koja se izdvajaju za te namjene.