Navode da je činjenica da se početak građevinskih radova na tom lokalitetu "poklopio" sa procesima koji se odnose na rješavanje višedecenijskog problema sa zgradom u kojoj živi porodica Riter, ali to ni u kom slučaju ne znači da ta dva procesa imaju bilo kakvu međusobnu poveznicu, izuzev što se parcele nalaze jedna do druge i što su, kako glavna općinska inspektorica, tako i općinski načelnik naložili niz koraka kako bi se osiguralo da se svi radovi i aktivnosti obavljaju na najsigurniji način u skladu sa zakonom i pozitivnom praksom.

Iz Općine napominju da je pravomoćnim Rješenjem Službe za oblast prostornog uređenja i urbanizma Općine Novo Sarajevo, Investitoru "E-SPV" d.o.o. Sarajevo, izdata urbanistička saglasnost za radove na izgradnji stambeno-poslovnog objekta, na mjestu ranije srušenih legalnih objekata u ulici Ljubljanska broj 10 u Sarajevu.

U postupku izdavanja urbanističke saglasnosti, a nakon obavljenog uviđaja na licu mjesta, prema stručnim nalazima vještaka geodete i urbaniste, utvrđeno je da su na predmetnoj parceli koju je činio neuređen parking prostor, ranije egzistirala tri legalna objekta, upisana u zemljišne knjige.

Također, skreću pažnju da se predmetni lokalitet nalazi u obuhvatu Regulacionog plana "Kovačići", a koji je usvojilo Gradsko vijeće Grada Sarajeva 29. maja 2013., te da se nikakve nepredviđene i nepoznate procesne radnje nisu dogodile, niti je općinska administracija učinila bilo šta što nije odranije planirano i predviđeno na ovom lokalitetu.

Naglašeno je da budući da je ovim Regulacionim planom planirana izgradnja stambenog-poslovnog objekta u ulici Ljubljanska broj 10, koji se nalazi u zoni zaštite “B“ cjelina Ljubljanske ulice (donji dio Kovačića), Služba za oblast prostornog uređenja i urbanizma je bila obavezna pribaviti Saglasnost Kantonalnog Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo, što je i učinjeno.

- Cijeneći navedeno, te činjenicu da je Idejni projekat urađen u skladu sa Regulacionim planom određenim urbanističko-tehničkim uvjetima, utvrđeno je da postoje uslovi za izdavanje urbanističke saglasnosti. Na temelju izdate urbanističke saglasnosti, pribavljeno je Rješenje o saglasnosti Kantonalnog Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Sarajevo na glavni projekat arhitekture objekta u ulici Ljubljanska broj 10, kao i ostale saglasnosti propisane urbanističko-tehničkim uslovima, te je Investitoru "E-SPV" d.o.o. Sarajevo, izdato odobrenje za građenje - tvrde iz Općine.

Dodaju da je u toku postupka, a prije izdavanja urbanističke saglasnosti, shodno odredbama Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo, svim zainteresovanim stranama (vlasnicima i nosiocima drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče sa predmetnom nekretninom) data mogućnost uvida u idejno rješenje, na način da je istim, prema podacima o vlasništvu i posjedništvu u katastaru i gruntu, na adresu upućen poziv za uvid u Idejno rješenje koje je bilo izloženo u prostorijama MZ „Kovačići“.

Također, za osobe ili više osoba koje organu nisu poznate, ili se ne mogu odrediti, dostavljanje poziva za uvid u idejno rješenje je izvršeno javnim priopćenjem na oglasnoj ploči organa, odnosno Općine Novo Sarajevo i oglasnoj ploči MZ Kovačići.

Potcrtano je da sve nadležne službe Općine Novo Sarajevo svakodnevno vode nadzor nad navedenim procesima, te se u skladu sa situacijom na terenu poduzimaju sve neophodne i zakonom propisane radnje.

Iz Općine tvrde da su pojedini vijećnici Općinskog vijeća Novo Sarajevo iznijeli netačne i dvosmislene informacije iako su imali priliku da čuju, pročitaju i uvjere se u sve tačne podatke koji su im bili dostupni, kako kroz općinske službe, tako i na samoj sjednici Općinskog vijeća koja je tretirala tu tematiku.

- Bili su protiv usvajanja Odluke o dodjeli stana za porodicu Riter, vjerujući da javnost sa tim neće biti upoznata, obzirom da sjednica nije bila javna, već je održana on-line. Veoma brzo nakon toga, putem socijalnih mreža su ukazali  neograničenu "empatiju" i "brigu" o spomenutoj porodici, direktno povezujući višedecenijski problem sa početkom građevinskih radova na susjednoj parceli, iznoseći ozbiljne klasifikacije vezane za procese, investitore i općinsku administraciju.

Svjesno, dovodeći javnost u zabludu, kreiraju atmosferu u kojoj se indirektno vrši pritisak na porodicu Riter da ne postupi po Rješenju nadležne inspekcije, te samim tim ih dovode u neposrednu opasnost da se građevina uruši i ugrozi im živote i zdravlje - saopćeno je iz Općine.