Firma Penny plus je na rješenja o provođenju promjena uložila žalbu.

Postupajući po žalbi, Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, kao drugostepeni organ, uvažila je žalbe, poništila rješenja i predmet vratila Općini Centar na ponovni postupak i odlučivanje. 

Po nalogu načelnika Nedžada Ajnadžića Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina ovaj predmet rješava prioritetno imajući u vidu najveći značaj izgradnje Prve transverzale, saopćeno je iz Općine Centar.

- U ponovnom postupku Općina će, rješavajući ovo važno pitanje u cjelosti, uvažiti upute Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove polazeći i od pravomoćnog rješenja Službe za urbanizam i zaštitu okoliša, kojim je izdata urbanistička saglasnost Ministarstvu saobraćaja KS-Direkcija za puteve KS za izgradnju Prve transverzale na dionici Kranjčevićeva-Bare-Hotonj, do granice sa općinom Vogošća (tunela Kobilja glava na Šipu), u svrhu privođenja zemljišta krajnjoj namjeni u skladu sa regulacionim planom, donijeti novo rješenje o provođenju promjena u katastarskom operatu (parcelacija), kako bi se stvorili preduslovi za postupak eksproprijacije i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na parcelama u vlasništvu Penny plus, a koje se nalaze na trasi saobraćajnice i transverzale - navode iz Općine.

Donošenjem pravomoćnog rješenja o parcelaciji na parcelama firme Penny plus u Velešićima stvaraju se pravne pretpostavke da Zavod za izgradnju KS, pokrene postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa u svrhu izgradnje saobraćajnice i transverzale na dionici Kranjčevićeva-Bare-Hotonj, do granice sa općinom Vogošća, odnosno tunela na Šipu, zaključuje se u saopćenju.

Direkcija za puteve Kantona Sarajevo u petak će, a najkasnije u ponedjeljak, raspisati Okvirni sporazum za odabir izvođača radova za izgradnju Prve transverzale i to na dionici od Mašinske škole do ulice Braće Begić.

To je najavljeno danas na sastanku Operativnog tima za izgradnju te izuzetno značajne saobraćajnice za Kanton Sarajevo.

Uskoro se očekuje početak izgradnje Tunela Kobilja glava. Preduvjeti za realizaciju gradnje te dionice puta na Prvoj transverzali podrazumijeva davanje saglasnosti Skupštine Kantona Sarajevo na tekst ugovora o kupoprodaji ili zamjeni nekretnina, o čemu će biti riječi na sjednici Skupštine zakazanoj za 16. juni.

U zadnjih mjesec dana nastavljene su aktivnosti na uklanjanju objekata na Prvoj transverzali od Kranjčevićeve ulice do Braće Begić, međutim kako je premijer konstatovao, napredak nije vidljiv i potrebno ga je ubrzati uz korištenje svih dopuštenih zakonskih mogućnosti.

Operativna grupa je pregledala pojedinačne slučajeve objekata na tom dijelu trase i do naredne sedmice, kada će se održati sastanak, planirano je uklanjanje objekata.

Također je zaključeno da će do tada biti ažurirane  informacije o imovinsko pravnim pitanjima i eksproprijaciji na toj trasi.

Premijer Kantona Sarajevo Mario Nenadić je poručio kako su vidljivi rezultati koji se odnose na početak gradnje na dionici puta od Mašinske škole do ulice Braće Begić, kao i da se očekuje skori početak gradnje Tunela na Kobiljoj glavi.

Sve su to ciljevi, koje po riječima premijera, treba ubrzati kako bi se dinamika radova povećala, saopćeno je iz Press službe KS.