Tokom sedmice započeli su radovi na izgradnji novog armirano-betonskog potpornog zida u ulici Patriotske lige kod broja 2. Finansijer projekta je sarajevska Općina Centar koja je za ovu namjenu iz svog budžeta izdvojila 29.080 KM, dok je za izvođača radova odabrana građevinska firma Bosman. 

Kako je predviđeno glavnim projektom, kojeg je uradila projektantska firma Saraj inženjering d.o.o. Sarajevo, u okviru pripremnih radova, prvo će biti uklonjeno samoniklo šiblje uz postojeći zid koji više ne ispunjava osnovne uvjete zaštite od klizanja tla što predstavlja opasnost za prolaznike i okolne stambene objekte. Također je planirano uklanjanje starih oštećenih ivičnjaka, umjesto kojih će biti postavljeni novi. 

Nakon izgradnje novog armirano-betonskog potpornog zida planirana je ugradnja nove zaštitne ograde. Realizacija ovog projekta će biti izvedena na osnovu ugovora kojeg su potpisali načelnik Općine Centar Nedžad Ajnadžić i direktor građevinske firme Bosman Sunija Jahić i prema ovom ugovoru rok za završetak navedenih radova je 60 dana.