Federalna vlada je na današnjoj hitnoj, telefonski održanoj sjednici, donijela Odluku o preraspodjeli deset miliona KM iz Budžeta FBiH za 2018. godinu. S pozicije Službe za zajedničke poslove organa i tijela u FBiH bit će prebačeno 8.950.000 KM a 1.050.000 KM s “Rekonstrukcije i investicijskog održavanja“.

Danas je donesena i Odluka da se iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta FBiH za 2018. godinu odobrava izdvajanje 10.000.000 KM Vladi FBiH u svrhu plaćanja prvog dijela kupoprodajne cijene Ugovora o kupoprodaji zgrade Energoinvesta. Za realizaciju ove odluke zaduženi su Federalno ministarstvo finansija i Generalni sekretarijat Vlade FBiH.

Federalna vlada dala je saglasnost za zaključivanje Aneksa 1 na Sporazum o načinu i uslovima korištenja nepokretne imovine od 26.3.2012. godine, potpisan između Vlade FBiH, koju zastupa Federalno ministarstvo finansija, i ASA BANKE d.d. Sarajevo. Treba napomenuti da je, usljed statutarnih promjena, pravni sljednik Moje banke d.d. Sarajevo ASA BANKA d.d. Sarajevo.