Riječ je o isplati potraživanja uposlenicima, penzionerima i njihovim zakonskim nasljednicima, kao i njihovim punomoćnicima na ime uglavničenih kamata.

Ova potraživanja uposlenika FUP-a dosuđena su presudama nadležnog suda, donesenim u periodu od 2011. do 2013. godine. Potraživanja su nastala kao rezultat nepoštivanja rokova utvrđenih ugovorima o vansudskoj nagodbi, a presudama je u periodu 2011.-2013. godina, između ostalog, bila ugovorena isplata glavnice i troškova spora u dvije rate, u rokovima i na način definiran ugovorima.

Novac za isplatu ovih dugovanja obezbijeđen je u Budžetu Federalne uprave policije za 2022. godinu, a zaključak stupa na snagu danom donošenja.