Usvojene su izmjene i dopune ovog programa.

Također, Federalna vlada je usvojila informaciju Operatora Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo o kontroli namjenskog utroška finansijskih sredstava i praćenju dinamičkog plana realiziranja projekta prema Planu investicija za obnovu i rekonstrukciju Naftnih terminala Federacije d.o.o. Ploče za 2020. godinu, shodno Odluci Vlade Federacije BiH od 28.4.2020. godine.

Vlada Federacije BiH je saglasna sa zahtjevom ovog privrednog društva za investiranje u NTF u iznosu od 4.000.000 KM u skladu s danas usvojenim programom (Finansiranje iz sredstava dokapitalizacije Vlade FBiH).

Vlada je saglasna i da iznos od 4.000.000 KM bude osiguran iz Budžeta FBiH za 2021. godinu, utvrđenih u razdjelu kapitalnih transfera javnim preduzećima - OTF d.o.o. Sarajevo - za povećanje kapitala NTF d.o.o. Ploče.