Pravo na ovu podršku mogu ostvariti djeca predškolskog uzrasta upisana u predškolsku ustanovu, a koja su iz porodica korisnika stalne novčane pomoći, privremene novčane pomoći, djeca samohranih roditelja koji sami izdržavaju djecu i djeca sa smetnjama u razvoju, dadaje se u saopćenju.

Uspostavu prava vršit će mjesno nadležni centri za socijalni rad, a za subvencioniranje dijela troškova boravka djece u predškolskim ustanovama Vlada je u budžetu planirala 84.000 KM.