Korisnik kreditne linije može biti privredno društvo koje se bavi proizvodnom ili uslužnom djelatnošću na području Zeničko-dobojskog kantona.

Po javnom pozivu za podnošenje kreditnih zahtjeva odmah je raspoloživ ukupni novčani fond za plasman kredita od 1,5 milion KM, koji funkcioniše na principu revolvinga, tj. iz vraćenih sredstava se odobravaju novi krediti. Maksimalni iznos kredita je 100.000,00 KM, krediti se odobravaju na period do četiri godine, u koji je uključen i grejs period u trajanju od dvije godine, a visina kamatne stope na odobrene kredite će se kroz komplementaran program potpuno subvencionirati kako bi za ona preduzeća kojima bude odobren kredit iz KGF-a, kamata bila 0 posto.

Namjena za koju se može tražiti kredit su osnovna sredstva, sve vrste obrtnih sredstava, a posebno repromaterijala, te za sufinansiranje dijela poreza i doprinosa na plaće u visini do 50% za zadržane radnike.Prioritet će imati sve proizvodne i uslužne djelatnosti kojima se olakšava prevazilaženje zdravstvenih i ekonomskih posljedica pandemije, saopćila je Vlada ZDK.

Javni poziv se može preuzeti na internet stranici www.zdk.ba.