Usvojen je i Zakon o izvršenju budžeta za 2022. godinu, te Program ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2022‐2024. godine, kao i set zakona u vezi s povećanjem plaća u javnom sektoru u tom entitetu.    

Usvojene su i odluke: o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za 2022. godinu, kratkoročnom zaduživanju Republike Srpske emisijom trezorskih zapisa za 2022. godinu i o iznosu garancija koje može izdati RS u idućoj godini.