Prijedlog za ministre u Vladi Kantona Sarajevo, u skladu sa odredbama Poslovnika Skupštine KS, predsjedavajući Čelik jutros je dostavio Komisiji za izbor i imenovanje i administrativna pitanja.  

U sastavu Nenadićeve vlade, prema prijedlogu koji je uputio Čeliku, bit će: Mersa Kustura, ministrica pravde i uprave, Faruk Kapidžić, ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Nihada Glamoč, ministrica komunalne privrede i infrastrukture, Adi Kalem, ministarstvo saobraćaja, Ismir Jusko, ministar MUP-a, Goran Mačkić, ministar privrede, Jasmin Halebić, ministar finansija, Rusmir Mesihović, ministar zdravstva, Anis Krivić, ministar za obrazovanje, nauku i mlade, Emir Hadžihafizbegović, ministarstvo kulture i sporta, Tea Mušić, ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Senad Hasanspahić, ministarstvo za boračka pitanja.

U skladu sa Poslovnikom Skupštine KS kandidata za premijera Kantona predlažu predsjedavajućem Skupštine klubovi zastupnika.

Predsjedavajući Skupštine imenuje, uz konsultacije sa svojim zamjenicima, kandidata za premijera Kantona.

Kandidat za mjesto premijera Kantona dostavlja predsjedavajućem Skupštine prijedlog kandidata za ministre i to najmanje 12 dana prije početka sjednice Skupštine na kojoj će se vršiti izbor.

Predsjedavajući Skupštine ovaj prijedlog odmah i bez odlaganja prosljeđuje Komisiji za izbor i imenovanje, koja na osnovu njega utvrđuje Prijedlog odluke o potvrđivanju Vlade Kantona Sarajevo. Skupština donosi odluku o potvrđivanju Vlade Kantona u cjelini, javnim glasanjem.