Na sjednici će biti razmatran Nacrt zakona o dopuni Zakona o pravobranilaštvu, a kao naredne tačke dnevnog reda razmatrat će se: Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izboru predsjedavajućih, zamjenika predsjedavajućih i članova stalnih radnih tijela Skupštine KS, Prijedlog odluke o imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina KS, te Prijedlog odluke kojom se daje saglasnost na Nacrt sporazuma koji se zaključuje između Univerziteta u Sarajevu, Fakulteta zdravstvenih studija UNSA i Javne ustanove Studentski centar Sarajevo o ustupanju na dugoročno korištenje objekata Paviljon VIII i Paviljon IX, u okviru Javne ustanove "Studentski centar" Sarajevo.

Na dnevnom redu sjednice su i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan JU Fond Memorijala Kantona Sarajevo za 2020. godinu, te izvještaji o radu sa finansijskim poslovanjem Univerziteta u Sarajevu, Zavoda za izgradnju KS i Zavoda za informatiku i statistiku KS za 2019. godinu.

Izvještaji o poslovanju kantonalnih javnih komunalnih preduzeća Toplane Sarajevo, Park, Tržnice-pijace, Vodovod i kanalizacija, Sarajevogas  i Pokop, te kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama Sarajevo – šume, za 2019. godinu, također će biti razmatrani.

Zastupnicima će na ovoj sjednici biti predočena i Informacija o poslovanju i radu  Bags Energotehnika d.d. Vogošća, za 2018. i 2019. godinu.

Prije ove sjednice, održat će se nastavak 25. sjednice Skupštine, sa početkom u 09 sati, na kojoj će biti razmatrana jedna preostala tačka dnevnog reda Informacija o uplati sredstava iz Budžeta KS web portalu Sarajevska sehara.ba.