Cilj je potpuna informiranost javnosti o opasnostima od mina i dinamici planiranih protivminskih aktivnosti, na osnovu baze podataka Centra za uklanjanje mina u BiH. Vlada, također, zahtijeva pripremu odgovarajuće mape rizika (minski sumnjivih područja) s rasporedom minskih polja u FBiH i njeno objavljivanje kako bi bila dostupna zainteresovanim korisnicima. Uz to, očekuje da svi stručni, tehnički i operativni deminerski kapaciteti budu usmjereni ka smanjenju sumnjive površine i efikasnijem definiranju preostale rizične površine u BiH.

Jedan od zahtjeva Komisiji za deminiranje BiH i BHMAC-u je da sve stručne kapacitete angažuju na donošenju najboljih i najracionalnijih zakonskih rješenja u oblasti uklanjanja mina i eksplozivnih sredstava zaostalih iz rata (ESZR), koja će osigurati transparentnost, odgovornost i efikasne antikorupcijske mehanizme, kao i ispunjavanje ciljeva iz Strategije protivminskog djelovanja u BiH 2018.-2025. godina i obaveza preuzetih Otavskom konvencijom.

Vlada Federacije BiH će, putem Federalne uprave civilne zaštite, učestvovati u realizaciji Strategije protuminskog djelovanja BiH 2018.- 2025. godina u istom obimu i sa istim kapacitetima kao i do sada, te će finansirati ove aktivnosti u granicama do sada planiranih i odobravanih sredstava u budžetu Federacije BiH.
Od svih subjekata u deminiranju Vlada FBiH zahtijeva dosljednu primjenu svih zakonskih nadležnosti u oblasti deminiranja i uništavanja eksplozivnih sredstava.

Federalnoj upravi civilne zaštite odobrena je popuna upražnjenih radnih mjesta 11 deminera na neodređeno vrijeme.