Vlada Federacije BiH će, na današnjoj sjednici, koja je počela u Sarajevu, razmatrati konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta Federacije BiH, kantona, općina i finansijskih planova vanbudžetskih fondova Federacije BiH za 2018. godinu. Kako je navedeno, ukupni konsolidovani prihodi za period januar - decembar 2018. godine iznosili su 8.719,3 miliona KM, što je za 509,2 miliona KM ili 6,2 posto više u odnosu na prethodnu godinu.

Na dnevnom redu je i izvještaj o ukupno ostvarenim prihodima federalnog budžeta koji su, u prvom kvartalu 2019. godine, iznosili 451 milion KM.

Članovi Vlade će se izjasniti o Analitičkom izvještaju o radu Fonda za zaštitu okoliša FBiH za 2018. godinu, u kojoj su ukupno naplaćeni prihodi i primici iznosili 33.991.238 KM. Kako stoji u izvještaju o realizaciji Programa rada Agencije za privatizaciju u FBiH za 2018. godinu, koji je, također, uvršten u današnju sjednicu, od 1999. do 2018. godine potpuno je privatizovano 1.088 firmi, a djelomično 94. Od ukupnog broja, 278 je privatizovano kroz malu privatizaciju.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je pripremilo informaciju o transferima za poljoprivredu u 2018. godini, u kojoj je navedeno da je lani kroz program poticaja za poljoprivredu planirana realizacija od 58.200.000 KM, a za izmirenje obaveza iz ranijeg perioda još 11.500.000 KM. Sredstva su utrošena u skladu s programima i ukupno je realizovano 69.513.992,31 KM ili 99,73 posto.

Vlada FBiH će razmatrati i informaciju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom, sačinjenu na osnovu podataka nadležnih tužilaštava i sudova u FBiH o predmetima u kojima je predložena i izrečena mjera oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom u 2018. godine.