Govoreći kao uvodničar na sesiji Kruga 99 o temi "Borba protiv korupcije i njene političke zlouporabe", Murtezić je naveo da bi formalno ispravan, ali donekle i ciničan odgovor bio da korupcija ima koliko i pravosnažnih presuda za takva djela.

- Ovo zbog toga što je jasno da mali broj presuda može značiti i suprotno. S druge strane, uobičajena je situacija da se rezultati istraživanja o percepciji korupcije uzimaju kao dominantan indikator o stvarnom stupnju korupcije u jednoj zemlji - rekao je Murtezić.

Dodao je da takav pristup sve češće nailazi na različite, argumentirane, zamjerke, te da istraživanja pokazuju da na percepciju korupcije mogu utjecati i drugi čimbenici, kao što su loša ekonomska situacija, razvijenost istraživačkog novinarstva, usmjerenost političkih rasprava na pitanje korupcije.

- Važni faktori su i opća politička situacija i neefikasnost državnih institucija čiji korijen često nije u korupciji - istaknuo je Murtezić.

Poručio je da je uočeno i da je negativna percepcija zajedničke za zemlje određene karakteristike, postkomunističke ili postkonfliktne, osobito kada se promatra iz međunarodne perspektive.

- Već na prvi pogled jasno je da su u Bosni i Hercegovini prisutni gotovo svi navedeni faktori koji u konačnici utječu na izuzetno visoku razinu precepcije korupcije. Zbog toga je važno o ovome razgovarati u javnom prostoru na stručan, objektivan i svima razumljiv način - rekao je Murtezić.