Objasnili su i kakve su kazne propisane za nepoštovanje ovih odluka. Krivičnim zakonikom RS-a jasno su definisana krivična djela protiv zdravlja ljudi, a koja se odnose na prenošenje zarazne bolesti i neprimjenjivanje mjera  zaštite.

Tako je članom 194. definisano krivično djelo "prenošenje zarazne bolesti", odnosno  da će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do dvije godine kazniti onaj ko ne postupi po propisima ili naredbi kojima nadležni organ određuje preglede, dezinfekciju, izdvajanje bolesnika ili neke druge mjere za suzbijanje ili sprečavanje zaraznih bolesti kod ljudi, pa usljed toga dođe do prenošenja zarazne bolesti.

U članu 196 definisano je djelo "neprimjenjivanje mjera za zaštitu od zarazne bolesti".

- Ko u bolnici, porodilištu, internatu, školi, privrednom društvu ili drugoj organizaciji ili radnji u kojoj se rukuje predmetima ishrane ili vrše higijenske usluge, ne primijeni odgovarajuće higijenske mjere ili suprotno zdravstvenim propisima primi na rad ili drži na radu osobu koje boluje od zarazne bolesti, pa usljed toga dođe do prenošenja zarazne bolesti, kazniće se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine - saopćili su iz MUP-a  RS.