Naime, novi Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju u FBiH koji je donesen u januaru 2018. godine nije dozvoljavao penzionerima da rade i primaju penziju. Smatrajući da je to nepravedno Kantonalni sud u Zenici i potpredsjednik FBiH Milan Dunović podnijeli su u prošloj godini zahtjev za ocjenu ustavnosti člana 116 Zakona o PIO-u koji se odnosi na zabranu rada penzionerima.

Ustavni sud FBiH je član 116 proglasio neustavnim. Time je omogućeno penzionerima koji su otišli u starosnu penziju (da imaju 65 godina života ili 40 godina staža osiguranja) da primaju penziju i da rade.

- Od objave presude 11. decembra 2019. godine do sada je pristiglo više stotina zahtjeva za ponovnu isplatu penzija penzionerima koji rade. Većina tih zahtjeva je obrađeno - rekao nam je Tomislav Kvesić, samostalni stručni saradnik u Uredu za informiranje Federalnog zavoda PIO.

Kvesića smo upitali da li penzioneri koji ispunjavaju uvjete za rad moraju tražiti od Zavoda PIO određenu vrstu odobrenja, kako im se ne bi obustavile penzije u toku angažiranja na nekom poslu.

- Ne trebaju tražiti bilo kakvo odobrenje od Federalnog zavoda PIO. Međutim, oni koji će tek ostvariti penziju, moraju prekinuti radni odnos, a nakon ostvarivanja prava mogu ponovo zasnovati radni odnos i pri tome nesmetano primati penziju, s izuzetkom penzija ostvarenih po ZPP-u (Zakon o prijevremenom povoljnijem penzionisanju), te korisnika porodičnih penzija kojima je to onemogućeno zakonskim odredbama. Prilikom podnošenja zahtjeva za penziju, oni koji namjeravaju ponovo raditi, trebaju tu činjenicu navesti zbog evidencije - rekao nam je Kvesić.

Zakon o penzijsko invalidskom osiguranju u narednom periodu će pretrpjeti još izmjena, a jedna od njih je u segmentu koji se tiče demobilisanih boraca, u članu 36 Zakona, gdje će kod izračuna penzija doći do povećanja vrijednosti ličnog boda na jedan, za svaku godinu posebnog staža.