Na početku sjednice, Predsjedavajući je upoznao gradske vijećnike da je gradonačelnik, kao ovlašteni predlagač, povukao Prijedlog Odluke o sufinansiranju kulturne manifestacije od posebnog interesa za Grad Sarajevo "26. Sarajevo Film Festival 2020", budući da su sredstva za ovu namjenu planirana na posebnoj poziciji u Budžetu Grada Sarajeva za 2020. godinu.

Rad sjednice po dnevnom redu, započeo je izborom zamjenika predsjedavajućeg Gradskog vijeća Grada Sarajeva. Između tri predložena kandidata, Seada Srne, Mire Lazovića i Denisa Stojnića, tajnim glasanjem, za zamjenika predsjedavajućeg Gradskog vijeća Grada Sarajeva izabran je Miro Lazović. Nakon polaganja svečane izjave, zamjenik predsjedavajućeg se obratio skupu, te se zahvalio gradskim vijećnicima na podršci, saopćeno je iz Grada Sarajeva.

FOTO: Grad Sarajevo

U nastavku sjednice usvojena je odluka o razrješenju člana radnih tijela, administrativne komisije i Komisije za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Sarajeva.

Nakon široke diskusije, na današnjoj sjednici usvojena je Odluka o odobravanju kreditnog zaduženja u iznosu 10.000.000 KM. Naime, zbog nastupanja ekonomske krize uzrokovane pojavom pandemije COVID-19, došlo je do pada prihoda u Budžet Grada Sarajeva. Obzirom da je Grad Sarajevo, između ostalog, započeo i niz kapitalnih projekata i zaključio ugovore o realizaciji istih sa izabranim ponuđačima, stvorena je obaveza za njihovu daljnju realizaciju i plaćanje do sada urađenog.

U nastavku zasjedanja, gradski vijećnici su razmotrili Odluku o davanju saglasnosti na Drugu Sarajevsku rezoluciju, te nakon diskusije, a na prijedlog predsjedavajućeg Gradskog vijeća Gavrića, izmijenili naziv Rezolucije, tako da glasi Prva rezolucija Grada Sarajeva. Ovom Rezolucijom, Grad Sarajevo, kao glavni grad Bosne i Hercegovine, svjetski simbol mira, slobode, ljudskih prava i suživota, i kao institucija, između ostalog, podiže svoj glas protiv vraćanja i širenja retrogradnih ideja fašizma i neofašizma, opravdavanja nasilja, izjednačavanja žrtve i agresora, te relativiziranja zločina.

Na današnjoj sjednici, upućena su određena vijećnička pitanja i pokrenut veći broj inicijativa.