Ministarstvo obavještava sve registrirane privatne mikrobiološke laboratorije na području Kantona Sarajevo, da ukoliko su zainteresirani, upute zahtjev prema Federalnom ministarstvu zdravstva za verifikaciju obavljanja laboratorijske dijagnostike-real time PCR za detekciju SARS-CoV-2 unutar registriranih mikrobioloških laboratorija.

Potrebno je, kako su naveli da ispunjavaju i sljedeće uvjete: zasebne prostorije za ekstrakciju RNK, zasebnu prostoriju za skladištenje reagenasa, sa odgovarajućim frižiderima (4,-20), adekvatni frižideri za skladištenje uzoraka, prostoriju za instrumentalnu analizu, biokomoru za ekstrakciju, RT PCR instrument (min.4 fluorescentna kanala), termo blok, po 1 set pipeta, stolna centrifuga, vortex za ekstrakcijsku sobu i sobu za reagense, standardne operativne procedure za ekstrakciju, amplifikaciju i interpretaciju rezultata, "Ceriticate of conformity" testova koji se koriste, te minimalno specijalista mikrobiolog ili molekularni biolog ili genetičar, uz kadar predviđen za registraciju mikrobiološkog laboratorija.

Po dobivanju ovlaštenja obavljanja laboratorijske dijagnostike – real time PCR za detekciju SARS-CoV-2, a nakon provednog postupka, privatne mikrobiološke laboratorije, se uključuju u testiranje SARS-CoV-2, kao potpora javnom zdravstvenom sektoru.

Pri tome će biti dužne voditi evidenciju o izvršenim laboratorijskim ispitivanjima na COVID-19, te dostavljati redovita izvješća Zavodu za javno zdravstvo Kantona Sarajevo i Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH sukladno Pravilniku o načinu vođenja evidencije o izvršenim laboratorijskim izolacijama i identifikacijama.

Ovaj poziv Ministarstvo zdravstva provodi u skladu sa dopisom koje je Federalno ministarstvo zdravstva 28. jula uputilo svim kantonima. Prvenstveno zbog nepovoljne epidemiološke situacije s oboljenjem COVID-19 u Federaciji BiH, ali i u okruženju, što ima za posljedicu veliki pritisak na zdravstvene ustanove, a posebno one dijagnostičke.

Zbog ovoga je neophodno aktiviranje svih raspoloživih resursa i kapaciteta, kako bi se mogli što uspješnije nositi sa ovim zdravstvenim izazovom. Laboratorijska detekcija koronavirusa SARS-CoV-2 je od izuzetnog značaja za poduzimanje daljnjih mjera zaštite stanovništva od zaraznih bolesti, ali i uspješno liječenje.