U Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija kažu kako je prema Zakonu o cestama u Federaciji BiH upravljanje autocesta i brzih cesta u nadležnosti JP Autoceste FBiH Mostar, a magistralnih cesta JP Ceste Federacije BiH Sarajevo.

VEZANI TEKST - Kako je za izgradnju autocesta i brzih cesta od odobrenih 135 miliona iskorišteno samo 37 miliona KM?

Zakonske nadležnosti ministarstva 

- Dakle, sve poslove upravljanja, građenja, rekonstrukcije, održavanja i zaštite autocesta i magistralnih cesta obavljaju upravitelji JP Autoceste FBiH i JP Ceste FBiH.

Projekti koji su odobreni za izgradnju autocesta i brzih cesta u 2021. godini utvrđeni su u usvojenoj Transportnoj strategiji Federacije Bosne i Hercegovine za period 2016-2030. godina od 24.3.2017. koja je usvojena u Parlamentu FBiH i Vijeću ministara BiH.

Na temelju navedene strateške i zakonske obaveze, strategijom utvrđeni projekti su predloženi, a iznosi za realizaciju su planirani na osnovu dostavljenih pisanih planova odgovornih implementatora JP Autoceste FBiH i JP Ceste FBiH za 2021. godinu - navode iz Ministarstva i dodaju:

- Sve poslove u vezi sa izradom projektne dokumentacije, eksproprijacijom nekretnina, kao i izvođenje radova na projektima vrše JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar i JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo.

Ukazuju kako Ministarstvo nema zakonsku nadležnost za upravljanje cestama, odnosno za realizaciju projekata na terenu.

- Ministarstvo je Program utroška sredstava sačinilo na osnovu prijedloga koje su dostavili implementatori projekata, odnosno upravitelji cesta u čijoj nadležnosti je upravljanje, izgradnja i sanacija cesta. Međutim, Ministarstvo nije vodilo računa o spremnosti projekata za realizaciju, u smislu da se sredstva za realizaciju ovog kapitalnog transfera planiraju na osnovu procjene radova i usluga koji će se i realno izvršiti u posmatranom periodu planiranja - naveli su u Izvještaju federalni revizori.

Iz Ministarstva pojašnjavaju kako su osigurali striktno namjenski utrošak novca.

Potpuna kontrola i namjenski utrošak novca

- Poštujući preporuke Ureda za reviziju institucija FBiH Ministarstvo je osiguralo striktno namjenski utrošak odobrenih sredstava u smislu da se sredstva investiraju tek po izvršenim radovima / uslugama i nakon dostave dokaza o izvršenim radovima / uslugama (zahtjev za sredstva, potpisan ugovor za radove / usluge i ovjeren račun ili privremena situacija za radove ili usluge).

Zahvaljujući ovakvoj metodologiji osigurana je potpuna kontrola i namjenski utrošak odobrenih sredstava jer se plaća samo ono što je stvarno izvršeno i dokazano računima - navode iz Ministarstva i dodaju:

- Na ovaj način je i omogućen "domaćinski odnos" prema budžetskim sredstvima na način da se plati samo ono što je stvarno urađeno, a neutrošena sredstva ostaju na namjenskom računu JRT-a (Jedinstveni račun trezora) u okviru budžeta FBiH. Također, sve radove i usluge izvode isključivo domaća građevinska i prateća preduzeća, tako da se kroz ovaj program direktno pomaže domaćoj privredi.

Šta sve nije urađeno

U finansijskom izvještaju federalnih revizora stoji kako izgradnja brze ceste Lašva - Nević Polje - prolaz kroz poslovnu zonu Vitez koja je planirana u iznosu od 12.000.000 KM, nije realizovana jer nije zaključen niti jedan sporazum o eksproprijaciji koja je planirana u iznosu od 2.000.000 KM, dok je za građevinske radove i nadzor planirano 10.000.000 KM.

Izgradnja poddionice Šićki Brod - Đurđevik na trasi ceste Tuzla - Sarajevo planirana je u iznosu od 20.000.000 KM, a realizovano je 1.308.900 KM. Za projektovanje i eksproprijaciju planirano je 9.200.000 KM, što je samo djelimično realizovano, dok je za građevinske radove i nadzor planirano 10.800.000 KM.

Izgradnja gradskog autoputa u Sarajevu, dionica Stup - Buča Potok - Pofalići - Velešići - Bentbaša planirana je u iznosu od 6.000.000 KM. Za studiju izvodljivosti, projektovanje i reviziju planirano je 3.450.000 KM od čega je realizovano 205.704 KM, dok eksproprijacija za koju je planirano 3.450.000 KM, nije izvršena.