U Kantonu Sarajevo dozvolu za posjedovanje i nošenje oružja ima oko 22.000 građana.

Ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Admir Katica za Faktor je prokomentirao izmjene Zakona o nabavljanju, nošenju i držanju oružja i municije, koje su jučer usvojene na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo.

- Zakon koji je na snazi od 12. januara 2018. godine nije se mogao implementirati jer nisu postojali uvjeti za rad civilnih strelišta i za provođenje praktične obuke na tim civilnim strelištima, te smo mi s obzirom na to i na činjenicu da građani nisu mogli ostvarivati pravo na držanje i nošenje oružja, donijeli izmjene i dopune Zakona - kazao je Katica.

Ističe da prema podacima kojima on raspolaže, oko 350 zahtjeva građana stoji u policijskim upravama, a kojima žele da nabave, nose i drže oružje.

- To nije bilo moguće realizirati jer nije bilo moguće izvršiti praktičnu obuku koja je propisana zakonom. Sada će to biti moguće i na ovaj način mi smo otklonili barijere – pojašnjava Katica.

Također, prema važećim propisima građani su dužni nakon 10 godina donijeti ljekarsko uvjerenje u nadležnu policijsku upravu.

- Veliki broj građana usljed tog velikog roka je zaboravljao da dostavi ljekarsko uvjerenje i kada ga ne dostave, automatski se išlo na oduzimanje vatrenog oružja od građana. Sada smo propisali da nadležna policijska uprava treba obavijestiti građane o nastupanju tog roka i obaveze o dostavljanju ljekarskog uvjerenja i tek ukoliko i nakon tog upozorenja ne dostave uvjerenje, onda se ide na oduzimanje vatrenog oružja – pojašnjava.

Novina je, prema riječima ministra, i to što oružni list kao osnovni dokument o oružju i vlasniku oružja, sada nosi naziv Oružni list o nošenju i držanju oružja.

- Samim tim jasna je svrha tog oružnog lista, a ne kao što je do sada bilo da je, ukoliko policijski službenik ili neko drugo službeno lice kontroliše građanina sa tim dokumentom na nekom drugom području, može drugačije tumačiti da li je oružni list za nošenje ili za držanje oružja – kaže Katica.

Propisana je i obaveza prodavačima oružja na području KS da dostavljaju fakturu o kupoprodaji municije građanima KS, te građani kao fizička lica više nisu u obavezi da dostavljaju informaciju policijskoj upravi o kupovini municije.

- Prekršajni postupci više nisu prepreka za nabavku, nošenje i držanje oružja. Prekršajni postupak, kao postupak sa nekim nižim stepenom društvene opasnosti, i s obzirom na to da sam postupak pretpostavlja presumpciju nevinosti potrebno je dokazati krivicu za određeni prekršaj. Ukoliko dođe do prekršajne sankcije, onda je to prepreka za nošenje i nabavljanje oružja. Dok ostaju striktni uvjeti po pitanju vođenja krivičnog postupka, počinjenja određenog krivičnog djela, zdravstvene i psihičke sposobnosti onoga ko zahtijeva nošenje i držanje oružja i procjena razloga opravdanosti nabavljanja, nošenja i držanja oružja – pojašnjava Katica.

Ističe također da je produžen rok do 1. jula 2020. godine za legalizaciju oružja.

- U najvećem dijelu radi se o kratkocijevnom oružju, lovačkim puškama, sportskom oružju, te ukoliko ga građani posjeduju, a nemaju dokaze o porijeklu, mogu ući u postupak i legalizirati to oružje – kazao je Katica.

Za posjedovanje hladnog oružja na javnom mjestu uvedena je novčana kazna u iznosu od 1.000 do 2.000 KM.

- U slučaju da se pronađe nož kod osobe koja je krenula na izlet i slično, te u slučaju u kojem policijski službenik može da sagleda da li za to postoji opravdan razlog ne oduzima se oružje niti se naplaćuje kazna. Ranijim rješenjem policijski službenik je mogao, pa čak i morao, po sili zakona, oduzeti oružje čak i ako postoji opravdan razlog. Dok, ukoliko policijski službenici na javnom mjestu pronađu hladno oružje gdje je očigledno da na tom mjestu ne treba da se nosi hladno oružje, mogu uzeti oružje i novčano sankcionisati građanina – zaključuje Katica.