Naredbu prenosimo u cijelosti: 

Nalaže se kantonalnim kriznim štabovima da sukladno procjeni epidemiološke situacije na području kantona, donesu naredbe o obustavi nastave u osnovnim, srednjim i visokoškolskim obrazovnim ustanovama u trajanju od 15 dana, te da o donesenoj naredbi odmah izvijeste Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva. Rok: Odmah. 

Nalaže se kantonalnim kriznim štabovima da u skladu s procjenom epidemiološke situacije na području kantona, obustave održavanja kulturnih i sportskih događaja na području kantona ili dozvole održavanje kulturnih i sportskih događaja bez publike, u trajanju od 15 dana, te da o donesenoj naredbi odmah izvjeste Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva. Rok: Odmah. 

Nalaže se svim sportskim savezima sa sjedištem u Federaciji BiH da u slučaju organiziranja međunarodnih takmkičenja na teritoriji Federacije BiH, bez publike, u narednih 15 dana, računajući od dana donošenja ove naredbe, obavezno Kriznom štabu Federalnog ministarstva zdravstva tri dana prije dolaska dostave podatke o takmičarima i ostalim osobama koje dolaze u Federaciju BiH, naznače vrste prijevoza, mjesta i datuma ulaska u Federaciju BiH, dužinu boravka u Federaciji BiH, kao i mjesta boravka u Federaciji BiH, s preciznom rutom kretanja u Federaciji BiH. Primljeni podaci će se distribuirati Federalnoj upravi za inspekcijske poslove - Sektoru federalne granične sanitarne inspekcije i putem Ministarstva civilnih poslova BiH, Ministarstvu sigurnosti BiH - Graničnoj policiji radi nadležnog postupanja. Rok: kontinuiran do daljnjeg. 

Nalaže se kantonalnim kriznim štabovima da sukladno procjeni epidemiološke situacije na području kantona, obustave održavanja sportskih treninga za djecu i mlade, u trajanju od 15 dana, te da o donesenoj naredbi odmah izvijeste Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva. Rok: Odmah.

Nalaže se kantonalnim kriznim štabovima da sukladno procjeni epidemiološke situacije na području kantona pojačaju epidemiološki nadzor u dječijim vrtićima i ustanovama za socijalnu zaštitu za djecu, mlade i stare, kao i kazneno-popravnim ustanovama u trajanju od 15 dana, te da o donesenoj naredbi odmah izvijeste Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva. Rok: Odmah. 

Preporučuje se svim građanima i građankama u Federaciji BiH da se u cilju zaštite ličnog zdravlja i zaštite javnog zdravlja građanstva, striktno pridržavaju svih preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva odnosno kriznih štabova kantonalnih ministarstava zdravstva, kao i zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH. Rok: kontinuiran do daljnjeg. 

Svim osobama u Federaciji BiH kojim je izrečena mjera radi sprečavanja širenja novog koronavirusa (COVID-19) sukladno Zakonu o zaštiti građanstva od zaraznih bolesti ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/05), od kantonalnih ministara zdravstva, federalne granične sanitarne inspekcije odnosno kantonalne sanitarne inspekcije, nalaže se striktno pridržavanje naloženih mjera u predviđenom trajanju, pod prijetnjom prekršajne i kaznene odgovornosti. Službenim osobama koje su izdale rješenje o provođenju navedenih mjera nalaže se kontinuirana kontrola naređenih mjera odnosno kontrola izdatih rješenja o naloženim mjerama. Rok: kontinuiran do daljnjeg.

Preporučuje se zdravstvenim radnicima u Federaciji BiH da ne putuju u inozemstvo, posebno na organizirane stručne i naučne skupove, kao i turistička putovanja u inozemstvo. Rok: kontinuiran do daljnjeg.

Pozivamo građane BiH koji žive ili rade u zemljama pogođenim novim koronavirusom (COVID-19) da ne dolaze, bez veće potrebe u Federaciju BiH, zbog povećanja rizika od unošenja novog koronavirusa (COVID-19), a što bi dodatno moglo rezultirati pogoršanju epidemiološke situacije u Federaciji BiH.  Rok: kontinuiran do daljnjeg.

Ova naredba stupa na snagu danom donošenja.