- U prvoj godini iznos takse bi se smanjio za 40 posto, u drugoj za 30 posto, a u trećoj za ostatak od 30 posto trenutnog odnosa, što bi na kraju značilo da lokalne zajednice u KS neće naplaćivati taksu za istaknutu firmu kao parafiskalni namet. Taksu za istaknutu firmu, kao jedan od najpoznatijih parafiskalnih nameta, pravna lica i obrti su obavezni plaćati početkom svake godine. Problem ove takse jeste što ona nema jasnu svrhu, to jeste naplatom ove takse pravna lica i obrti ne dobijaju bilo kakvu uslugu od lokalne zajednice. Drugim riječima, ova taksa služi za kažnjavanje firmi i obrta samo zato što su registrovani i što postoje – navela je Kristić prilikom podnošenja inicijative 28. januara 2021. godine.

Istakla je kako plaćanje ove takse ne znači da pravno lice ili obrt ima pravo da korist vanjski znak za svoju frmu jer je ta taksa defnisana kroz druge takse koje se plaćaju.

Zavisno od vrste djelatnosti, zone u kojoj se nalazi frma ili obrt, ove takse se kreću od 20,00 KM, pa sve do 25.000,00 KM u nekim gradovima.

Danijela Kristić, dopredsjedavajuća Skupštine KS

U odgovoru za Faktor Kristić je kazala da je novim Zakonom o komunalnim taksama KS definisana taksa za istaknutu firmu s tim što će općinska vijeća svojom odlukom utvrditi kriterije i visinu takse.

- Sada je u ingerenciji općinskog vijeća i oslobađanje od ove takse za pravna lica. Prema članu 6. Zakona OV je dužno najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti ovu odluku – kazala je Kristić.

U Zakonu se navodi da su takse prihod općine, a da će Općinsko vijeće svojom odlukom utvrditi kriterije i visinu takse za obveznike koji su registrovani i / ili posluju na području općine.

Kako nam je kazala predsjedavajuća Općinskog vijeća Ilijaš Alma Omerović, Općinsko vijeće Ilijaš nije razmatralo ovu inicijativu, a taksa se i dalje naplaćuje.

Predsjedavajuća OV Ilijaš Alma Omerović

- Općinsko vijeće Ilijaš svojom Odlukom o visini komunalnih taksi utvrdilo je visinu komunalnih taksi po predmetima i uslugama u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima KS. Navedenim Odlukama Općinsko vijeće Ilijaš je utvrdilo Tarifnik za sve pobrojane djelatnosti iz Zakona, pri tome vodeći računa, a u cilju stimulativne podsticajne mjere za razvoj poduzetništva i obrta, da se za djelatnosti kao što su: obrtnička, poljoprivreda, trgovina, donijelo i propisalo umanjenu tarifu za 50 posto u odnosu na propisanu tarifu iz Zakona, kao i da se obveznici takse koji obavljaju djelatnosti tradicionalnih i starih zanata-obrta koji su uvršteni Uredbom o zaštiti tradicionalnih i starih obrta dodatno razrezuju sa 50 posto manje utvrđene tarife – navela je Omerović.

Odgovarajući na inicijativu koju je zastupnica Kristić uputila početkom prošle godine, iz Općine Hadžići su naveli da nisu u mogućnosti udovoljiti toj inicijativi.

- Općina Hadžići prihod koji ostvari na osnovu Zakona o komunalnim taksama koristi između ostalog i za pomoć privrednicima i poljoprivrednicima registrovanim na području Općine Hadžići. U protekloj godini po navedenom osnovu smo ostvarili prihod od oko 285.000 KM, a na ime pomoći privrednicima i poljoprivrednicima uplatili smo više od 580.000 KM. Shodno tome ukidanje prihoda po osnovu komunalnih taksi od OV Hadžići bi značilo znatno manje sredstava za pomoć privrednicima i poljoprivrednicima u 2021. godini, a također i u svakoj narednoj godini u kojima se prognozira i gora ekonomska situacija nego što je bila u 2020. godini – navodi se u odgovoru na inicijativu iz Općine Hadžići.

Iz Općine Vogošća su na inicijativu zastupnice Kristić odgovorili kazavši kako razumiju taj zahtjev, ali da je pokretanje procedure ukidanja komunalne takse isključiva nadležnost i posao zakonodavca, odnosno Skupštine KS.

- Stoga biste trebali tu inicijativu uputiti u parlamentarnu proceduru – naveli su između ostalog u odgovoru iz Općine Vogošća.

Načelnik Općine Vogošća Edin Smajić kazao je za Faktor da se takse naplaćuju u skladu sa Zakonom o komunalnim taksama KS i Odlukom o visini komunalnih taksi na području Općine Vogošća.

- Do izmjene - umanjenja iznosa, došlo je u 2018. godini izmjenom kantonalnog zakona, te izmjenom općinske odluke - kazao je Smajić.

S obzirom na to da je ovo izuzetno kompleksno pitanje koje traži usaglašavanje na većem nivou i dogovor između općina u Kantonu Sarajevo, a i udar je na budžete općina, nejasno je zašto se ovakvo pitanje pokušalo riješiti zastupničkom inicijativom, a ne zakonskim odredbama.