Objašnjava kako starategija zapravo favorizira kantone podržavajući isključivo njihov samostalan razvoj, dok se Federacija pojavljuje u svojstvu davaoca novca.

- Na posljednjoj sjednici je usvojena Strategija razvoja turizma za period 2022-2027. godina sačinjena još za vrijeme ministrice Edite Đapo, što u prvom redu predstavlja ozbiljnu povredu Ustava Federacije BiH s obzirom na to da je ustavna nadležnost za oblast turizma podijeljena u odnosu 50 naprema 50 posto između Federacije i kantona, a strategija favorizira klastere koji predstavljaju 10 kantona podržavajući isključivo njihov samostalan razvoj - govori Kratina i dodaje:

- Federacija se ovdje pojavljuje isključivo u svojstvu davaoca poticajnih sredstava i to za atrakcije koje ne predstavljaju suštinsku zaštitu najvrednijeg što imamo u turizmu. Nisu prepoznati najvažniji kulturno historijski, ljudski niti drugi važni potencijali. Nije spomenuta zaštita neprocjenjivo vrijednih nekropola stećaka.

Ukazuje kako nije spomenuto niti sedam institucija kulture na nivou Bosne i Hercegovine.

- Nisu spomenuti vrijedni spomenici koji su uništavani tokom agresije i čije propadanje je nastavljeno nakon ratnih zbivanja.

Potpuno je jasno da se i u domenu koncesija otvara prostor za kriminal i korupciju i utjecaj interesnih grupa koje će imati kontinuiranu dobit koja nedopustivo zaobilazi federalni budžet.

Ovakva strategija ni u kom slučaju ne može biti okvir za za razvoj turizma, nego upravo suprotno, za uništavanje i onoga što imamo u turizmu.

"Trojka" sa svojim satelitima pokazala je i na ovom primjeru potpuno odsustvo brige za interes Federacije u cjelini, forsirajući ispunjavanje želja HDZ-a, osnažujući samostalnost kantona i kroz strategiju turizma Federacije - naglašava Kratina.

Uvidom u strategiju mogle su se vidjeti i greške poput onih da se ne znaju nazivi instutucija pa je, primjera radi, Historijski muzej u Sarajevu, u strategiji naveden kao Muzej revolucije, a Muzej 1878-1918 koji je depadans Muzeja Sarajeva imenovan kao Muzej atentata...