U prostorijama KPZ-a Sarajevo održan je radno-konsultativni sastanak između predstavnika KPZ-a Mostar, odnosno direktora ove kazneno-popravne ustanove Borisa Džebe sa saradnicima sa jedne, te direktora KPZ-a Sarajevo sa saradnicima, sa druge strane.

Sastanak je održan uz verifikaciju i tematsku odrednicu ministra Pravde FBiH Mate Jozića u cilju što efikasnijeg preduzimanja aktivnosti sukladno Strategiji borbe protiv korupcije i Akcionom planu za period 2017 - 2019.godina.

Imajući u vidu da su oba zavoda po svom karakteru poluotvorenog tipa, na ovom sastanku su se konkretno razmjenila iskustva po pitanju uočavanja eventualnih propusta koji pogoduju stvaranju koruptivnih djela i radnji u zatvorskim okruženjima. Također, dogovorile su se određene aktivnosti s ciljem povećavanja sigurnosnog sistema sa akcentom na videonadzor i pokrivanje infrstrukturnih elemenata ovih zavoda.

Tim povodom, Uprava KPZ-a Sarajevo je mostarskim kolegama uručila određenu opremu, kojom će se poboljšati sistem sigurnosti Mostarskog zatvora i dodatno unaprijediti iznimno kvalitetna poslovna saradnja koja egzistira u svim KPZ-ovima na teritoriji Federacije posebno kada je riječ o sarajevskom i mostarskom zatvoru.

Također, bilo je govora i o načinu i okolnosti što efikasnijeg uvođenja realizacije odredaba Zakona o zaštiti tajnih podataka, gdje je sarajevski zatvor već stvorio sistem preduslova za označavanje podataka u skladu sa ovim zakonom, kao i kontakata sa svim agencijama za provedbu zakona u BiH.