Proces revizije pokrenut je u julu prošle godine, a predložena revidirana lista potvrđena je tokom juna 2020. godine na sjednicama vlada Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta.

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac rekao je da je proces revizije liste infrastrukturnih projekata iz oblasti životne sredine pokrenut u cilju izmjena i dopuna određenih projekata koji su predloženi u okviru programiranja procesa IPA II i Akcionog dokumenta Životna sredina 2020, ali i zbog potrebe kandidovanja novih projekata, s obzirom na to da je Evropska komisija izrazila stav da neće podržavati niti finansirati projekte koji se ne nalaze na pomenutoj listi.

- Revidiranu listu sačinili smo u saradnji sa nadležnim institucijama u RS-u, Federaciji BiH i Brčko distriktu. U odnosu na prvu listu koju je činilo 67 infrastrukturnih projekata, revidirana lista sadrži 129 projekata, od kojih su 56 projekti iz RS, 68 je iz Federacije BiH, dok su četiri projekta iz Brčko distrikta, a jedan projekat iz oblasti usluga vodosnabdijevanja odnosi se na cijelu BiH - istakao je Košarac.

Revidirana lista infrastrukturnih projekata iz oblasti životne sredine biće upućena na potvrđivanje Odboru za investicije BiH, a potom i Vijeću ministara BiH na konačnu verifikaciju.