Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo obavještava korisnike socijalnih davanja da će danas moći podići svoje naknade sa tekućih računa kod odabranih banaka, saopćila je Press služba KS.

Resorno ministarstvo je za ovu namjenu uplatilo sredstva u iznosu od 1.091.286,37 KM na ime naknada navedenim korisnicima za mjesec maj 2019.godine.

Sredstva su izdvojena za 4.530 korisnika: stalne novčane pomoći, novčane naknade za pomoć i njegu od strane druge osobe, jednokratne pomoći, izuzetne pomoći, naknade za smještaj u drugu porodicu, kao i za smještaj u ustanove socijalne zaštite, naknade za zdravstvenu zaštitu, naknade za osposobljavanje za život i rad i refundaciju ljekarskih pregleda.