Ovom naredbom, u cilju suzbijanja pojave i širenja virusa korona u RS-u i u cilju kontrole lica kojima je određena kućna izolacija, nalaže se da su sve jedinice lokalne samouprave dužne obezbjediti da Komunalna policija vrši kontrolu lica kojima je određena kućna izolacija.

- Komunalna policija prilikom kontrole utvrđuje da li se lica nalaze na lokaciji na kojoj je određeno da budu u izolaciji, za lice za koje komunalni policajac utvrdi da se ne nalazi na lokaciji određenoj u rješenju nadležnog zdravstvenog inspektora, preduzima mjere i radnje za koje je ovlašten Zakonom o komunalnoj policiji - navodi se u saopćenju iz ministarstva.

Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS-a izdalo je i instrukcije za rad gradskih i opštinskih uprava u situaciji izazvanoj virusom korona, da se djeci koja se upisuju u 1. razred osnovnog ili srednjeg obrazovanja izvodi iz matičnih knjiga dostave putem pošte, na adresu roditelja, kao i da se komunikacija između matičnih službi u RS-u, odvija neposredno, bez uključivanja stranaka.

Preporučeno je i da se komunikacija i razmjena informacija sa drugim nadležnim organima odvija službenim putem, bez prisustva stranaka, a u hitnim slučajevima i putem telefona, faks-a, emaila, da se na internet stranici grada/opštine istakne broj kontakt telefona i email adresa matične službe, putem koga stranke mogu dobiti potrebne informacije u vezi upisa novorođene djece u matične knjige, kao i da se svi postupci, u najvećoj mogućoj mjeri, rješavaju putem telefonske i elektronske komunikacije.