Odlaskom Amele Mehmedović iz vijeća na poziciju bi, kao drugi s liste, bio imenovan Rahimić, zbog čega je on, između ostalog, pisao institucijama TK, Centralnoj izbornoj komisiji (CIK) Bosne i Hercegovine, Instituciji ombudsmena za ljudska prava BiH, a podnio je i prijavu Kantonalnom tužilaštvu TK.

Stav Tužilaštva TK

- Kada sam se obratio institucijama i vidio da nema reakcije, putem advokata sam napravio krivičnu prijavu. Tužilaštvo je odgovorilo da smatraju da nema elemanata krivične odgovornosti, ali da postoji prekršaj - kaže Rahimić za Faktor.

Amela Mehmedović na izborima 2020. godine izabrana je za vijećnicu, kao prva s liste SBB-a. U julu 2021. godine zasnovala je radni odnos na šest mjesci u Ministarstvu za kulturu, sport i mlade TK, kao pomoćnik ministra, da bi u januaru ove godine zaključila ugovor zastalno na istoj poziciji.

"Prema članu 30. stav 1, tačka a), Zakona o državnoj službi u TK, koji regulira pitanje nespojivosti, državni službenik ne smije obavljati dodatnu dužnost, djelatnost ili biti na položaju za koji se plaća naknada, osim u iznimnim situacijama. Nesporno je da se vijećnicima općinskih ili gradskih vijeća plaća naknada za prisustvo sjednicama. Dakle, prijavljena, kao izabrani vijećnik, nije dala ostvku na tu funkciju, kada je izabrana za pomoćnika ministra za kulturu, odnosno kada je stekla svojstvo državnog službenika.

Međutim, prema odredbi 94 stav 5, Zakona o državnoj službi u TK, koji član propisuje kaznene odredbe, novčanom kaznom od 500 do 2.000 KM kaznit će se za prekršaj državni službenik koji obavlja dodatnu aktivnost za koju se plaća naknada suprotno podzakonskim propisima i koju nije odobrio rukovodilac institucije. Dakle, iz ove odredbe sasvim je jasno da prijavljena radnja predstavlja prekršaj, a ne predstavlja obilježje nekog krivičnog djela", navodi se u odluci Kantonalnog tužilaštva TK, koja je u posjedu Faktora.

Odgovor Ministarstva kulture

Nakon što je dobio stav Tužilaštva Rahimićev advokat obratio se Ministarstvu za kulturu, sport i mlade TK, a 21. aprila ove godine, aktuelna ministrica Ivana Mijatović u dopisu konstatira da je provedba Zakona o državnoj službi u TK pod nadzorom Ministarstva pravouđa i uprave, a da inspekcijski nadzor obavlja upravna inspekcija.

- Iz navedenog proizilazi da ovo Ministarstvo nije nadležno za provođenje radnji u svrhu utvrđivanja prekršajne odgovornosti - navodi se u dopisu ministice Mijatović.

Rahimić ukazuje i na autentično tumačenje Zakona o državnoj službi TK, koje je 23. decembra prošle godine donijelo Ministarstvo pravosuđa TK i koje je potpisala tadašnja ministrica pravosuđa Una Harčin, u kojem stoji da je ministarstvo "mišljenja da državni službenici ne mogu istovremeno biti i vijećnici u gradskim, odnosno općinskim vijećima, odnosno da bi u slučaju da državni službenici ipak odluče da ostanu vijećnici, njihova prava i obaveze iz radnog odnosa u organu državne službe morala mirovati".

Spomenuto autentično tumačenje bilo je predloženo za sjednicu Skupštine TK, ali je povučeno i nikada nije usvojeno.

- Sve institucije kojima sam se obraćao upućuju da Ministarstvo pravosuđa TK treba da riješi ovaj slučaj jer je na njima pravno tumačenje Zakona o državnoj službi u TK - kaže Rahimić.

Kontaktirali smo i Amelu Mehmedović u nekoliko navrata i tražili njen stav. Ona nije željela dati nikakvu izjavu i tako odgovoriti na navode Rahimića. Rekla je samo da je angažirala advokata i da će svoju zaštitu tražiti pravnim putem.