Između ostalog u Pravilniku je navedeno kako se u toku kalendarske godine jednom osiguraniku, pod već utvrđenim uvjetima, mogu odobriti novčana sredstva jednokratno ili višekratno najviše od ukupnog iznosa od 10.000 KM.

Rok za dostavljanje zahtjeva

No šta je sa zdravstvenim osiguranicima kojima je potrebno više novca za lijekove?

Iz Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo odgovaraju "kako sve što prelazi sumu od 10.000 KM nije predmet refundacije, s obzirom na to da je iznos ograničen Pravilnikom". 

- Pravilnikom su tačno regulisani uvjeti, visina i kriteriji za priznavanje i refundaciju novčanih sredstava, pa je tako u članu 6. stav 3. navedeno da se u toku kalendarske godine, jednom osiguraniku, pod uvjetima iz Pravilnika, mogu odobriti novčana sredstva jednokratno ili višekratno najviše do ukupnog iznosa od 10.000 KM - pojašnjavaju u Zavodu.

Svaki zahtjev za refundaciju troškova razmatra posebna Komisija koju Rješenjem imenuje ministar Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, i to zahtjeve koji su dostavljeni u roku ne dužem od sedam mjeseci od trenutka nabavke skupih Covid-lijekova, te zahtjeve koji su dostavljeni u roku ne dužem od šest mjeseci ako se radi o lijekovima koji se ne nalaze na Listi lijekova u KS.

Zanimalo nas je - zašto je taj rok tako dug i može li biti kraći?

Iz Zavoda navode kako je Ministarstvo zdravstva KS donijelo Pravilnik te da je ono, a ne Zavod, nadležno za sve ono šte nalazi u njegovom tekstu.

Dodaju kako je tokom prošle godine ukupno zaprimljeno 268 zahtjeva za refundaciju skupih Covid-lijekova. Od toga, pozitivno je riješen 261 zahtjev sa odobrenim sredstvima u iznosu od 363.820,96 KM.

- Ukupan broj zahtjeva zaprimljenih za refundaciju lijekova koji nisu obuhvaćeni listom lijekova Kantona Sarajevo u 2022. godini iznosi 1.423, a odobrena je refundacija po više osnova u iznosu od 497.785,08 maraka. Najveći odobreni iznos bio je 10.000 KM, a sredstva su refundirana u zakonskom roku, a to je 30 dana od dana prijema zahtjeva – odgovaraju iz Zavoda.

Kad se prolongira refundacija

U Pravilniku stoji kako će se refundacija vršiti dok za to u budžetu postoji novac. Ali šta je sa zdravstvenim osiguranicima koji se jave kada za tu namjenu više ne bude novca u budžetu?

- Refundacija i odobrenje sredstava u skladu sa uvjetima propisanim Pravilnikom vrši se do iznosa sredstava koji se za svaku godinu utvrđuju Finansijskim planom Zavoda zdravstvenog osiguranja KS za ovu namjenu. Za osiguranike koji u prijelaznom periodu usvajanja Finansijskog plana predaju zahtjeve, oni će biti blagovremeno rješavani od Komisije dok će sam proces refundacije novca biti prolongiran do dobijanja saglasnosti Skupštine KS na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja KS za tekuću godinu - dodaju iz Zavoda.

Na pitanje, koji je iznos naknada članova Komisije koja vrši odobravanje refundacije lijekova, iz Zavoda odgovaraju kako visinu naknade rada Komisije posebnim Rješenjem utvrđuje ministar Ministarstva zdravstva KS.

- Komisija je obavezna da vodi evidenciju o broju zaprimljenih zahtjeva, nazivu traženih lijekova i broju odobrenih i odbijenih zahtjeva, kao i novčanim sredstvima utrošenim za ove namjene u skladu sa odredbama ovog Pravilnika. Zavod raspolaže informacijom kolike su naknade članova Komisije, ali mi to ne bi navodili jer je to utvrđeno rješenjem od ministra Ministarstva zdravstva KS i tu informaciju može reći samo ministar - odgovorili su iz Zavoda zdravstvenog osiguranja KS.