- Od 18. marta do 1. aprila 608 ljudi se prijavilo da su izgubili posao. Potrebna dokumentacija za prijavu na evidenciju nezaposlenih je: lična karta, dokaz o stručnom obrazovanju, (svjedočanstvo ili diploma) i dokaz o prestanku rada (obrazac JS 3100, ugovor/rješenje). Zbog novonastale situacije Služba za zapošljavanje KS osigurala je za sve osobe dokumentaciju i prijavu mogu dostaviti putem emaila u općinski biro po mjestu prebivališta, ili poštom - pojasnio je Pećanac.

Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba propisani su uvjeti za ostvarivanje prava na novčanu naknadu. To pravo stiče nezaposlena osoba koja je u trenutku prestanka radnog odnosa ima najmanje osam mjeseci rada neprekidno, ili osam mjeseci sa prekidima u posljednjih 18 mjeseci. Kod utvrđivanja prava na novčanu naknadu kao godina rada smatra se vrijeme od 12 mjeseci, a rad kraći od punog radnog vremena preračunava se na puno radno vrijeme.

Kao vrijeme provedeno na radu smatra se vrijeme obaveznog osiguranja prema propisima koji reguliraju sistem poreza i obaveznih doprinosa. Također za ostvarivanje prava na novčanu nagradu veoma je bitno da osobe nisu svjesno doprinijele prestanku radnog odnosa.

Nezaposlena osoba nema pravo na novčanu naknadu, ako je svjesno doprinijela prestanku radnog odnosa ili kada se utvrdi da je dobrovoljno napustila posao bez opravdanog razloga.

Opravdan razlog za dobrovoljno prekidanje radnog odnosa postoji u slučaju kada s obzirom na sve okolnosti, nezaposlena osoba nema druge prihvatljive mogućnosti, nego da prekine radni odnos.

Uvjeti za ostvarivanje prava obaveznog zdravstvenog osiguranja prema Zakonu o zdravstvenom osiguranju imaju one osobe koje se u roku 30 dana nakon prestanka radnog odnosa, ili nakon primanja naknade plaće prijavile na biro. Ovo pravo imaju i članovi domaćinstva, ako nisu ostvarili zdravstveno osiguranje po drugom osnovu.

Da bi osobe ostvarile svoja prava po osnovu nezaposlenosti, rok za prijave na evidenciju nezaposlenih je 30 dana po prestanku okolnosti koje su dovele do prekida rada.

Sporazumnim raskidom između poslodavca i radnika, osobe koje se prijavljuju na evidenciju nezaposlenih ne ostvaruju prava na novčanu naknadu, jer se time smatra da su svjesno doprinijeli prestanku radnog odnosa.