Fazlić je također istakao da su mladi glavni pokretač aktivnosti u općini i da se prema njima kreiraju strategije za razvoj, te ukazao na značaj dobre saradnje općine sa višim nivoima vlasti.

Kako ocjenjujete trenutnu ekonomsku situaciju na području općine Ilijaš i koje ste mjere ili aktivnosti poduzeli s ciljem umanjenja ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa COVID-19?

Svjedoci smo da je pandemija koronavirusa izazvala negativne ekonomske posljedice na čitav Svijet, time i na našu državu i sve lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini. Mi kao lokalna zajednica u tom smislu budno pratimo kretanje ekonomskih pokazatelja u našoj lokalnoj zajednici, vršimo stalne analize i poduzimamo mjere s ciljem ublažavanja istih.

Analizirajući aspekt kretanja nivoa zaposlenosti uočili smo da je općina Ilijaš doživjela vrhunac negativnih ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa u mjesecu aprilu, 2020. godine, kada je imala smanjenu zaposlenost za ukupno 507 radnih mjesta u odnosu na 31.12.2019. godine. Međutim, pravovremenim i adekvatnim mjerama koje smo proveli samostalno ili u saradnji sa višim nivoima vlasti, dobrim dijelom smo  sanirali pomenuti gubitak radnih mjesta, tako da trenutno imamo smanjenu zaposlenost za 219 radnih mjesta u odnosu na 31.12.2019. godine. Izneseni podatak znači da smo u kratkom periodu vratiti 288 radnih mjesta, s tim da je posebno ohrabrujuće da analize koje smo proveli ukazuju na povoljne prognoze potpunog saniranja stanja u ovoj oblasti u kratkoročnom periodu. Osim navedenog uspjeli smo zadržati stabilnu finansijsku poziciju našeg budžeta, organizirati provedbu svih planiranih javnih investicija, pomoći naš zdravstveni sistem, izdvojiti sredstva za socijalno ugrožene kategorije stanovništva, prilagoditi se novom načinu rada, koji podrazumijeva intenzivnije korištenje digitalnih servisa, putem kojih smo uspjeli održati potrebni nivo eksterne komunikacije i kontinuitet edukacija uposlenika. U ovom periodu smo čak zabilježili i značajne reinvesticione aktivnosti postojećih subjekata na području Općine, te smo uspjeli stupiti u kontakt i animirati nove investitore za ulaganje u našu lokalnu zajednicu.

Od konkretnih akcija koje smo proveli radi sanacije ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom izdvajamo:

- Projekat regresiranja ukupne kamatne stope za privredne subjekte na području općine Ilijaš

- Sufinansiranje dijela nete plaće za mjesec april i maj, 2020. godine

- Projekat proljetne i jesenje sjetve

- Sufinansiranje nabavke poljoprivredne mehanizacije

- Oslobađanje od plaćanja zakupnina poslovnih prostora i prostorija u periodu proglašenja mjere, uključujuči period od 90 dana po prestanku stanja nepogode

- Oslobađanje od plaćanja zakupnina javnih površina, uključujuči period od 90 dana po prestanku stanja

- Dodjela na korištenje bez naknade poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine na period od 2 godine

- Nabavka sanitetskog vozila.

Ukupna vrijednost ovih mjera je preko milion KM.

Koji su po vašem mišljenju najznačajniji kapitalni projekti koje je općinska vlast implementirala u proteklom mandatnom periodu?

U proteklom mandatnom periodu su realizirana 244 projekta manje ili veće vrijednosti, od kojih prema kriteriju vrijednosti investicionog ulaganja možemo izdvojiti sljedeće kapitalne projekte:

- Rekonstrukcija i nabavka nove opreme za filter postrojenje Karašnica

- Projekat rekonstrukcije i adaptacije "B" objekta Doma zdravlja, Ilijaš

- Gradska tržnica

- Biznis centar

- Filter postrojenje Sokolina

- Rekonstrukcija i redizajn Trga Alije Izetbegovića

- Fiskulturna sala u OŠ "Hašim Spahić"

- Fiskulturna sala u SŠC "Nedžad Ibrišimović"

- Društveni dom Podlugovi

- Vodoopskrbni sistem Vrutak

- Opremanje prostora za produženi boravak u OŠ "Hašim Spahić"

- Instaliranje preko 300 rasvjetnih tijela.

Koji su privredni subjekti nosioci razvoja Općine i kojim mjerama općinska vlast privlači nove investicije?

Nosioci privrednog razvoja na teritoriji općine Ilijaš su mala i srednja preduzeća koja zapošljavaju do 250 zaposlenih. Preko 90 % ukupnih privrednih aktivnosti na teritoriji općine Ilijaš se praktično odvija u njima. Na području općine Ilijaš najznačajnija grana privrede je prerađivačka industrija u kojoj je uposleno preko 2.000 radnika. Pored prerađivačke industrije imamo značajan broj subjekata u oblasti poljoprivredne proizvodnje, trgovine, transporta i skladištenja, zatim djelatnosti u oblasti poslovanja nekretninama, a u posljednje vrijeme i određeni broj malih IT kompanija. U oblasti prerađivačke industrijske izdvajamo metalurško-metalsku i drvnu industriju. Također na području općine Ilijaš, posebno sa aspekta zaposlenosti značajno mjesto zauzima i oblast građevinarstva.

Privreda općine Ilijaš je izvozno orijentisana sa dostignutom vrijednošću izvoza od preko 250 miliona KM i spoljnotrgovinskim suficitom od preko 120 miliona KM.

Općina Ilijaš ima ustanovljenu praksu aktivne uloge u privlačenju domaćih i inostranih investitora primjenjujući set mjera kojima je osigurala značajan broj investicija i reinvesticija u proteklom periodu. Ovu praksu nastojimo kontinuirano unapređivati, stoga smo sigurni da  ćemo i u budućem periodu osigurati nove investicije na teritoriji Općine. Od velikog broja mjera koje se trenutno provode možemo izdvojiti sljedeće:

- Modernizacija postojeće poduzetničke infrastrukture u "brownfield" zonama

- Ulaganje u uspostavu "greenfiel" zone "Industrijska zona Luke, Ilijaš"

- Kontinuirano provođenje mjera potpore privrednim subjektima, uključujući i "start up" kompanije iz osiguranih sredstva viših nivoa vlasti najčešće na bazi aplikacija, sredstava lokalne zajednice, te povremenog učešće u EU projektima i sl.

- Kontinuirano podsticanje poljoprivredne proizvodnje.

Da li je lokalna vlast u proteklom periodu provodila određene mjere i aktivnosti s ciljem poboljšanja položaja mladih?

Općina Ilijaš je lokalna zajednica koja nastoji kroz sistemski pristup rješavati pitanja mladih, na način da ima usvojen sektorski strateški dokument pod nazivom: "Strategija prema mladima općine Ilijaš sa akcionim planom za period 2018-2022. godine". Unutar ovog strateškog dokumenta, ali i unutar integralne Stretegije razvoja općine Ilijaš za period 2018-2022. godina su identificirani problemi mladih sa kojima se suočavaju, te su na bazi istih utvrđeni prioriteti, mjere i aktivnosti koje Općina poduzima s ciljem poboljšanja položaja mladih, a prvenstveno prevencije odlaska mladih. U tom smislu Općina izdvaja preko 200.000,00 KM budžetskih sredstva za stipendiranje izuzetno nadarenih učenika/ca i studenata/tica, stipendiranje učenika/ca i sudenata/tica u stanju socijalne potrebe. Također, Općina Ilijaš dodjeljuje i sportske stipendije za pojedince koji su ostvarili zapažene uspjehe u oblasti sporta.

Mladi općine Ilijaš iz godine u godinu bilježe sve bolje rezultate i često su sudionici međunarodnih takmičenja u znanju, studijskih posjeta, međunarodnih konferencija i seminara. Kako bismo im omogućili što bolje i kvalitetnije uslove za učešće na istim, osnovan je Fond za mobilnost mladih Općine Ilijaš. Kroz Fond, Općine Ilijaš podržava aktivizam mladih unutar Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Podrška organizovanom aktivizmu mladih, omladinskim organizacijama te neformalnim grupama mladih provodi se kroz Budžet za mlade. Kontinuiranu podršku Općina Ilijaš pruža i marginaliziranim grupama te pojedincima kroz redovno finansiranje udruženja djece i mladih sa poteškoćama u razvoju, projekata iz oblasti maloljetničke delinkvencije, ravnopravnosti spolova te ostalih programa u oblasti zaštite ugroženih kategorija stanovništva. Mladi u našoj sredini su prepoznali značaj i vrijednost volontiranja, te smo u cilju nagrađivanja njihovog doprinosa u ovoj oblasti prepoznali važnost finansiranja projekta "Pokreni sebe, volontiraj", odnosno izbora volontera/ke godine Općine Ilijaš. Kao Općina koja je naklonjena mladima, omogućili smo učešće mladih u radnim grupama koje osniva Općina Ilijaš, a sve s ciljem uključivanja mladih u proces odlučivanja na lokalnom nivou. Shodno Zakonu o mladima FBiH, od juna 2018. godine u Općini Ilijaš zaposlena je i certifikovana Službenica za mlade, koja pruža stalnu podršku mladih u vidu savjetovanja, informisanja te edukacije mladih.

Kakva je Vaša saradnja sa višim nivoima vlasti ? Kako ste zadovoljni izdvajanjem sredstava viših nivoa vlasti prema Općini Ilijaš?

Naša ocjena je da je saradnja općine Ilijaš sa višim nivoima vlasti na zadovoljavajućem nivou. U proteklom periodu smo proaktivnim pristupom uspjeli osigurati značajna sredstva iz budžeta viših nivoa vlasti s ciljem implementacije strateških projekata velike vrijednosti, kao što su Gradski stadion u Ilijašu, Izgradnju fiskulturne sale u SŠC Ilijaš i sl.

Također, u proteklom periodu smo uspjeli pozicionirati značajan broj novih projekata u planove i strateške dokumente Kantona Sarajevo, prije svega u Planove javnih investicija Kantona Sarajevo, čime osiguravamo i budžetsko pozicioniranje kapitalnih projekata koji se implementiraju na području naše Općine. Općina Ilijaš, također predlaže značajan broj projekata prema federalnim ministarstvima, te aktivno učestvuje u javnim raspravama u procesu donošenja važnih dokumenata, na nivo Federacije BiH, a pogotovo na nivou Kantona Sarajevo.

Međutim, ključno pitanje u ovoj oblasti je jačanje pozicije Općine na čemu ćemo insistirati kroz:

- Donošenje kantonalnog Zakona o lokalnoj samoupravi

- Donošenje kantonalnog Zakona o pripadnosti prihoda

- Veće nadležnosti u upravljanju šumama, šumskim zemljištem i zaštićenim područjima

- Vraćanje osnivačkih prava za Domove zdravlja po općinama

- Vraćanje osnivačkih prava u oblasti osnovnog obrazovanja

- Vraćanje komunalnih djelatnosti u nadležnost općine, osim onih koje su funkcionalno nedjeljive u okviru Kantona Sarajevo.

Koji su strateški pravci razvoja Općine Ilijaš ? Na bazi čega se utvrđuju i na koji način se implementiraju?

Strateški pravci razvoja Općine Ilijaš su utvrđeni Strategijom održivog razvoja općine Ilijaš za period 2018.-2022. godina. Strateški ciljevi su utvrđeni u skladu sa metodologijom održivog razvojnog planiranja, a u skladu sa Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH, te podzakonskim aktima u ovoj oblasti. Naši strateški ciljevi, prioritetni ciljevi i mjere su usaglašeni sa strateškim razvojnim usmjerenjima viših nivoa vlasti, odnosno strateškim dokumentima u FBiH i Kantonu Sarajevo. U osnovi Strategija održivog razvoja općine Ilijaš jednako tretira oblasti: životna sredina i infrastruktura, ekonomski i ruralni razvoj, te društveni razvoj. Unutar naše Strategije koju implementiramo imamo 4 strateška cilja, 16 prioritetnih ciljeva, 42 mjere i 137 identificirana strateška projekta, koji se implementiraju u skladu sa godišnjim i trogodišnjim akcionim planovima.Ukupna procijenjana vrijednost pomenutih projekata je 61.715.000,00 KM. Trenutno smo u fazi pripreme novog strateškog dokumenta čija će implementacija početi od 2021. godine i trajat će do 2027. godine, a u ovaj proces smo ušli radi usklađivanja sa projektnim ciklusom prema načelima strateškog planirana u Europskoj Uniji, u istom procesu su i Federacija BiH i Kanton Sarajevo.

Kakav je vaš stav spram mogućih stilova vođenja općinske administracije, na koji način organizirate rad?

Smatram da se razvojni ciljevi lokalne zajednice mogu uspiješno realizirati samo kroz timski rad uz osiguranje kvalitetnog i stručnog osoblja, odnosno uz dobru organizaciju lokalne uprave. Danas, Općina Ilijaš, uz značajan broj drugih lokalnih zajednica  u Kantonu Sarajevo i FBiH ima proaktivan pristup vlastitom razvoju i na taj način ostvaruje napredak koji je vidljiv. Ulogu pozicije Općinskog načelnika u današnje vrijeme, a zbog društvenih promjena, prvenstveno procesa tranzicije privrede više vidim kao ulogu menadžera lokalne zajednice u širem smislu, a ne kao ulogu rukovodioca općinskih službi, odnosno organa uprave. U ovom smislu obavljanje poziciju općinskog načelnika podrazumijeva fokusiranje prema zahtjevima građana koji žive unutrar lokalne zajednice i fokusiranje prema zahtjevima poduzetnika koji investiraju na području naše lokalne zajednice. Također, u organizaciji rada općinske administracije preferiram transparentan rad, te mogućnost iznošenja različitih mišljenja od strane saradnika unutar administracije, i općenito građana općine Ilijaš u vezi sa svim pitanjima, a posebno pitanjima razvoja naše lokalne zajednice.

Na čemu će biti fokus rada Općine, odnosno čemu planirate posvetiti posebnu pažnju u narednom mandatnom periodu?

Moj fokus su građani općine Ilijaš, u smislu da im poboljšamo uslove za život i životni standard u našoj lokalnoj zajednici. S tim u vezi mogu istaći da nastojim obezbijediti ravnomjeran tretman svih područja na teritoriji naše lokalne zajednice, primjenjujući princip ravnomjernog razvoja urbanog i ruralnog dijela naše Općine. U razvojnom smislu posebnu pažnju ću usmjeriti na ekonomski i ruralni razvoj, prioritetno radi povećanja zaposlenosti. Također, u budućem periodu ćemo dati težište na smanjenje emisije štetnih gasova, kroz projekte širenja gasifikacione mreže, širenja toplovodne mreže, te utopljavanje zgrada individualnog i kolektivnog stanovanja. U oblasti društvenog razvoja posebnu pažnju ćemo usmjeriti prema mladima, odnosno rješavanju njihovih pitanja, posebno u oblasti obrazovanja i pomoći u pokretanju biznisa.