Direktorska plaća (Siniša Skočibušić) je u visini gotovo pet prosječnih plaća u Federaciji, a visinu diktira Upravni odbor Zavoda, umjesto da se isplaćuje prema Zakonu o plaćama i naknadama plaća u organima vlasti Federacije BiH.

Nije aktivirana bankarska garancija

- Ne možemo potvrditi da su osigurane potrebne količine vakcina za imunizaciju djece u FBiH u skladu s Naredbom o programu obaveznih imunizacija stanovništva protiv zaraznih bolesti u 2021. godini. Dobavljač nije u roku isporučio ugovorene doze vakcina DTaP + IPV + Hib.

Od ugovorenih 59.000 isporučeno je 16.410 doza. Također, zbog nepoštivanja odredbi zaključenog ugovora Zavod nije aktivirao bankarske garancije i zaštitne klauzule - navode federalni revizori.

S druge strane, postoje vakcine koje su naručene više nego što to zahtijeva broj djece.

- Uvidom u Plan nabavki vakcina za period 2019-2021. godina ne možemo potvrditi da su potrebne količine sačinjene u skladu s kriterijima; npr. za BSG vakcinu planirane su količine od 82.000 doza koje se daju u jednoj dozi po rođenju djeteta, a u 2021. godini rođeno je samo 16.873 djece (2020. godine 17.211, 2019. godine 18.019).

S obzirom na to da se BSG vakcina pakuje u 20 doza po bočici i da se bočica otvara po davanju vakcine novorođenom djetetu, bez obzira na to koliko je djece rođeno, u zdravstvenoj ustanovi dolazi do rastura doza neupotrijebljenih vakcina. Također, stanje vakcina u skladištu na kraju godine ukazuje na to da planirane količine za 2021. godinu nisu odgovarale potrebama - stoji u revizorskom izvještaju.

Osvrnuli su se i na direktorsku plaću u Federalnom zavodu za javno zdravstvo.

Plaća više od 4.900 KM 

- Upravni odbor je Odlukom o utvrđivanju plaće direktora (Siniša Skočibušić) Zavoda za javno zdravstvo FBiH od 17.11.2021. do 31.12.2022. godine utvrdio plaću direktora u visini 4,95 prosječnih mjesečnih neto plaća isplaćenih u Federaciji BiH u prethodna tri mjeseca, odnosno u neto iznosu sa porezom na dohodak 4.940,10 KM (plaća prethodnog direktora za period 1.1.2021. do 26.5.2021. godine je isplaćivana u visini od 4,21 prosječne neto plaće u FBiH, tj. 3.894,25 KM).

Uvažavajući činjenicu da je Zavod budžetski korisnik, te da su plaće izabranih dužnosnika i rukovodećih državnih službenika na osnovu Zakona o plaćama i naknadama plaća u organima vlasti Federacije BiH određene u znatno manjem iznosu od plaće direktora, ne možemo potvrditi opravdanost utvrđenog iznosa plaće direktora Zavoda - navode federalni revizori.

Dodaju kako je najviša isplaćena neto plaća iznosi 4.850 KM, najniža 512 KM, a prosječna 1.370 KM.

- Donijeti Pravilnik o plaćama sa jasno definisanim koeficijentima za obračun i isplatu plaće, te preispitati opravdanost donošenja odluka o povećanju koeficijenata plaće po osnovu položajnog dodatka. Poduzeti aktivnosti na usklađivanju plaće direktora Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH sa plaćama ostalih rukovodećih državnih službenika budžetskih korisnika - preporuka je revizora.

Navode kako su ugovori o djelu u prošloj godini zaključeni u iznosu od 46.287 KM i to za redovne poslove, a što nije u skladu sa Zakonom o radu.

Službena putovanja u zemlji 

Zamjerke se odnose i na troškove reprezentacije.

- Troškovi reprezentacije Zavoda iskazani su u iznosu od 16.723 KM. Uvidom u dokumentaciju koja je služila kao osnova za knjiženje troškova reprezentacije konstatovali smo da su na ovoj poziciji, osim troškova reprezentacije, evidentirani i troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji u iznosu od najmanje 12.771 KM, čime su troškovi reprezentacije iskazani u znatno većem iznosu od stvarnog, što nije u skladu sa Pravilnikom o knjigovodstvu budžeta u FBiH - nevode federalni revizori.