Radi se o raspodjeli novca od igara na sreću.

Kriterij nije mjerljiv

Odluku o utvrđivanju liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknade od priređivanja igara na sreću donijela je Vlada FBiH 22.7.2021. godine u iznosu od 1.644.307 KM za finansiranje programa i projekata koji se odnose na: "Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom u smislu poboljšanja životnih uvjeta i rada njihovih organizacija" (1.411.493 KM) za 120 korisnika, "Smještaj i utočište žrtvama torture i nasilja" (43.412 KM) za tri korisnika i "Rad javnih kuhinja" (189.403 KM) za 10 korisnika.

Sa odabranim korisnicima potpisani su ugovori, a rok za dostavljanje izvještaja o namjenskom utrošku novca bio je 31.12.2021. godine.

- Uvidom u dokumentaciju za raspodjelu sredstava za projekat "Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom u smislu poboljšanja životnih uvjeta i rada njihovih organizacija" utvrdili smo da se raspodjela vršila na osnovu subjektivne procjene članova komisije po osnovu kriterija "doprinos ponuđenog projekta ili programa poboljšanju životnih uvjeta i rada organizacija, sa jasno definisanim ciljem i metodologijom izrade apliciranog projekta / programa i periodom realizacije najduže do kraja kalendarske godine u kojoj se dodjeljuju sredstva".

Ovaj kriterij nije mjerljiv, što potvrđuje i činjenica da su članovi komisije davali različit broj bodova po istom kriteriju, zbog čega konstatujemo da je raspodjela ovih sredstava u iznosu od 1.411.493 KM izvršena na osnovu subjektivne procjene komisije, što je utjecalo i na iznos doznačenih sredstava.

Također, nije definisana neophodna dokumentacija kao dokaz, na osnovu koje bi se utvrdila ispunjenost ovog kriterija, što je značajno jer se iznos sufinansiranja određuje na osnovu osvojenog broja bodova. S tim u vezi, raspodjela ovih sredstava nije izvršena prema kriterijima koji se mogu objektivno ocijeniti - naveli su revizori.

Pojedini uposlenici Federalnog ministarstva rada i socijalne politike bili su angažirani u 2021. godini u više od dvije komisije formirane pri ovom ministarstvu, što nije u skladu sa zakonom, ukazali su federalni revizori. Za rad komisija u toj godini potrošeno je 43.040 KM.

Komisije pri ministarstvu su formirane na osnovu rješenja koje je donio ministar i na osnovu rješenja o imenovanju radnih tijela koje je donijela Vlada Federacije BiH. Isplaćene naknade odnose se na rad Komisije za javne nabavke (11.600 KM), Komisije za davanje stručnog mišljenja radi utvrđivanja statusa posebne kategorije cvilnih žrtava rata (10.440 KM), Komisije za implementaciju člana 14. Zakona o radu (3.200 KM), Antikorupcijskog tima Vlade FBiH (2.400 KM), Interresorne radne grupe Vlade FBiH za izradu i provođenje Akcionog plana za borbu protiv terorizma (2.400 KM).

Na čelu ministarstva Vesko Drljača, kadar SBB-a

- Prema prezentiranoj dokumentaciji koja se odnosi na rješenja o formiranju komisija, rješenja o isplati naknada i izvještaje o radu, konstatovali smo da su članovi komisija zaposlenici Ministarstva, pojedini angažovani u više od dvije komisije, što nije u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak i Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dohodak.

Obaveza poslodavca je da obračuna i uplati poreze i doprinose u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak i Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dohodak kao i Zakonom o doprinosima i Pravilnikom o načinu obračunavanja i uplate doprinosa - naveli su revizori u svom izvještaju.

Na čelu Federalnog ministarstva rada i socijalne politike nalazi se Vesko Drljača, kadar SBB-a. Njegovi savjetnici su također članovi SBB-a ili bivši uposlenici Avaza. Kao dopremijera, Drljaču savjetuje Fadil Mandal, dugogodišji uposlenik Avaza, kao dopremijera ga savjetuje i Anis Krivić SBB. Na nivou ministra savjetuje ga Omer Čevra, koji je bio portparol SBB-a, kao i Nasir Beganović također član SBB-a.

Sekretar ministarstva, dakle državni službenik, je Saida Kastrat, bivša sekretarica Fahrudina Radončića.

Adis Arapović je također savjetovao Drljaču dok je bio kadar SBB-a, međutim za mandata zastupnika u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH Arapović je prestao biti član SBB-a i osnovao drugu stranku. Arapović je sada na "bijelom hljebu", koji se daje zastupnicima koji se nakon isteka mandata u Parlamentu FBiH nisu snašli za posao, pa da im se nađe po nekoliko hiljada KM mjesečno u narednih godinu dana.