Da bi ostvarili pravo na otpis zateznih kamata potrebno je da najkasnije do 19. juna ove godine porezni obveznici izvrše uplatu glavnog duga i troškova prinudne naplate, ako je pokrenut postupak prinudne naplate.  

Zahtjev za otpis zatezne kamate na javne prihode - Obrazac ZAOK podnosi se neposredno ili putem pošte nadležnoj organizacijskoj jedinici Porezne uprave Federacije BiH kod kojeg se podnosilac zahtjeva vodi kao porezni obveznik. Obrazac ZAOK-a se može preuzeti na web stranici Porezne uprave Federacije BiH. 

Uz taj zahtjev potrebno je priložiti dokaze o izvršenim uplatama glavnice duga, a ako je pokrenut postupak prinudne naplate i dokaz o uplati troškova prinudne naplate. Prije predaje zahtjeva porezni obveznici dužni su u nadležnoj poreznoj ispostavi utvrditi stanje duga na dan 31. decembar 2018. godine, te uplatiti iznos utvrđenog duga, saopćeno je iz Porezne uprave Federacije BiH.