Također je odlučeno da se dr. Dunji Latifić-Jasnič dodijeli priznanje "Plaketa Grada Sarajeva", a Ausiliji Inaudi nagrada "Graham Bamford".

Dobitnici priznanja i nagrade će se promovirati, a povelje, odnosno diplome će im uručiti gradonačelnik i predsjedavajući Gradskog vijeća na Svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva.

Na sjednici je usvojena Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o pečatima i žigovima Grada Sarajeva.

Gradski vijećnici su usvojili Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana Centar Novo Sarajevo.

Naime, u skladu s Odlukom o privremenim mjerama zaštite ventilacionih koridora utvrđenih u "Studiji o urbanim ventilacionim koridorima i utjecaju visokih zgrada", a u skladu sa Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo i Zaključkom Skupštine KS, propisano je da je Grad dužan da u roku od šest mjeseci pokrene postupke usklađivanja regulacionih planova čiji obuhvati ulaze u obuhvat ventilacionih koridora utvrđenih Studijom.

Usvojena je i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana "Gornje Telalovo Polje I". Uvažavajući činjenicu da je donošenje Regulacionog plana "Gornje Telalovo Polje I" prema programskim aktivnostima planirano u 2022. godini, donošenjem ove odluke, odnosno izuzimanje iz režima zabrane građenja lokaliteta u svrhu izgradnje nacionalnog stadiona s pratećim sadržajima, omogućava se postupak upravnog rješavanja i stvaranje preduvjeta za bržu realizaciju navedenog projekta, saopćeno je iz Gradskog vijeća Sarajeva.