Radi se o najvećem projektu u novijoj historiji Prače, Ustikoline i Goražda, te istočne Bosne u cjelini. Nakon što su 2015. godine pokrenute aktivnosti na ovom projektu, najvećim dijelom zahvaljujući kadrovima SDA, početni proces zagovaranja dobio je daleko veće rezultate, kojima ovih dana svjedočimo.

Razvoj projekta cestovnog povezivanja istovremeno je usmjeren i na pribavljanje političke odluke, izradu projektne dokumentacije, prolazak procedura i osiguranje finansijskih sredstava. Bitno je da građani znaju da su najvažnije političke odluke o prihvatanju ovog projekta donesene na nivou Vijeća ministara BiH, Vlade Federacije BiH i Vlade BPK, na čelu kojih stoje kadrovi SDA. Podlogu za odluke na ovom nivou vlasti, uz jasno prezentiranje iz BPK, utvrdilo je Predsjedništvo SDA i Savjet SDA, kao najveće stručno-konsultativno tijelo u procesu utvrđivanja značajnijih političkih odluka.

Projekt i projektnu dokumentaciju je izradila Vlada BPK i njene institucije, podržane od strane Vlade Kantona Sarajevo i Federalnog ministarstva za raseljena lica, na čijem su se čelu nalazili također kadrovi SDA. Procedure je osigurao Bosansko-podrinjski kanton na nivou izvršne i zakonodavne vlasti, Kanton Sarajevo, Vlada FBiH i Vijeće Ministara BiH, usvajanjem prostornog plana Kantona, strategija, investicionih planova, potrebnih saglasnosti i Odluka o izgradnji i utvrđivanju javnog interesa.

Konačno, dosljednim i sistematičnim radom, putem BH Telekoma, uz podršku Vlade FBiH, osigurana su novčana sredstva od 70 miliona KM za projekt izgradnje tunela i stvoreni preduslovi za nastavak aktivnosti. Zahvaljujući mnogobrojnim aktivnostima, koje su poduzete, pokazali smo i dokazali da je SDA stranka koja ima najkvalitetnije kadrove, viziju i odlučnost da se suoči sa najvećim izazovima u cilju stvaranja kvalitetnijeg života stanovnika Bosansko-podrinjskog kantona i Bosne i Hercegovine u cjelini. Naravno, iako se radi o najvećem projektu u periodu postojanja BPK Goražde, za koji sredstva nisu osigurana zaduživanjem, već povlačenjem sredstava sa viših nivoa vlasti, SDA i njeni kadrovi na svim nivoima vlasti na područje BPK su usmjerili niz milionskih projekata.

Kroz projekat zaštite od poplava na područje Kantona je usmjereno 10 milona KM, zahvaljujući kojima danas u Prači i Ustikolini nema straha od velikih i bujičnih voda, a dio sredstava je spreman za primjenu u Gradu Goražde.

Kroz ponovo pokrenuti Projekt ruralnog razvoja (IFAD) u BPK je usmjereno oko dva miliona KM za izgradnju primarne mreže za navodnjavanje Cvilina, asfaltiranje lokalnog puta Prešpica u Prači, puta prema Vran potoku, Zebinoj šumi, Gornjim-Donjim Brdarićima, izgradnju primarne mreže za navodnjavanje u Hubjerima.

Putem projekata stambenog zbrinjavanja prema BPK je usmjereno  oko 5,5 miliona KM na osnovu čega su Općine Foča u FBiH i Pale u FBiH dobile svoje prve stambene zgrade, dok je u Gradu Goražde izgradnja jedne zgrade u toku,  a za tri je u toku provođenje tenderske procedure.

Projektom modernizacija magistralnih cesta i mostova, na područje BPK su usmjerena sredstva u iznosu od pet miliona KM za realizaciju projekata za koje se trenutno provode tenderske procedure. Radi se o projektima sanacije Mosta žrtava genocida u Srebrenici sa kružnim tokom, sanacije ulice Kulina Bana i odvodnja otpadnih voda, izgradnje raskrsnice u Vitkovićima i rekonstrukcija asfaltnog sloja, te pješačkih staza  na cesti M20.

Pomenutim projektima, usmjerenih na područje BPK, dokazano je da učestvovanje SDA u vlasti na svim nivoima znači pokretanje i realizaciju velikih projekata za BPK Goražde. Jasno je da SDA ima najbolje kadrove, koji znaju osigurati odluku, projekte, procedure i sredstva, zbog čega pozivamo građane da svoj glas povjere SDA.