INTERVJU - Šerif Isović: Zakonom zabraniti imenovanje funkcionera koji nisu plaćali porez

objavljeno: 03.01.2018. u 07:54

Šerif Isović, direktor Porezne uprave Federacije BiH u intervjuu za Faktor je govoreći o najvećim dužnicima za poreze i doprinose, rekao da je saldo duga krajem oktobra prošle godine iznosio oko 2,6 milijardi KM.

Osvrnuvši se na dugovanja bolnica, kaže kako tri bolnice u FBiH duguju više od 88 miliona KM, ali da to nije prepreka da menadžmenti ne samo ovih, već i drugih dužnika, imaju značajno veće plaće od menadžmenta Porezne uprave. Ovom prilikom je ukazao i na probleme inspektora PU na terenu, kazavši da se susreću sa neprijatnostima, od verbalnih prijetnji, do fizičkih napada, pa često moraju raditi uz asistenciju policije.

U Federalnom zavodu PIO više puta su naglasili da se prošle godine znatno poboljšala uplata doprinosa, da su najveći dužnici, tačnije, državna preduzeća, počeli plaćati poreze i doprinose. Šta se činilo proteklih mjeseci na kontroli najvećih dužnika, među kojima su javna preduzeća, rudnici, bolnice i druge zdravstvene ustanove? Koliko iznosi njihov ukupan dug po osnovu poreza i doprinosa?

- Prema evidencijama Porezne uprave, u postupku prinudne naplate saldo duga po osnovu javnih prihoda na dan 31. oktobar 2017. godine, sa obračunatim zateznim kamatama, iznosio je oko 2,6 milijardi KM. Najveći dužnici su obveznici sa većinskim učešćem državnog kapitala i 46 posto ukupnog duga odnosi se na dugovanja ovih poreznih obveznika. Oko 75 posto ukupnog duga odnosi se na dugovanja po osnovu doprinosa za PIO, za zdravstveno osiguranje i doprinosa za nezaposlenost. S ciljem naplate dužnih javnih prihoda Porezna uprava poduzima sve mjere prinudne naplate. Tako je Uprava u prošloj godini donijela 39.966 raznih rješenja koji se odnose na postupke prinudne naplate i ukupno prinudnim putem naplatila više od 93 miliona KM javnih prihoda.

Koja još sredstva koristi Porezna uprava kako bi naplatila dugovanja?

- Koristi sva zakonska sredstva da naplati dug i poduzima aktivnosti da ovi subjekti značajno ne povećavaju svoj dug. Kad su u pitanju javni subjekti, u njihovom plaćanju poreznih obaveza, značajan doprinos imala su Rješenja o ograničenom raspolaganju novčanim sredstvima kojim se nije dozvolilo nastajanje novog duga po osnovu poreza i doprinosa. Jer dužnici nisu mogli isplaćivati plaće bez uplate poreza i doprinosa, a mogli su plaćati sve izdatke koji su neophodni za normalan rad. Porezna uprava se također obratila pozivom svim bankama sa molbom da ne dozvoljavaju isplatu plaća bez istovremene isplate doprinosa, odnosno da porezne obveznike koji isplate plaće bez doprinosa prijave Poreznoj upravi uz prijetnju, da će biti sankcionisane kaznom u iznosu od 2.000 KM do 5.000,00 KM, ukoliko to ne učine.

Da li to znači da više niko ne može isplaćivati plaće bez uplate poreza i doprinosa?

- Zakonom o doprinosima je propisano da se na plaće, naknade plaća i druga lična primanja zaposlenika po osnovu redovnog rada i izvan redovnog rada, doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, za osnovno zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti, plaćaju pri isplati plaće i ostalih primanja. Prema navedenom, isplata plaće bez poreza i doprinosa nije dozvoljena, a za nepostupanje po ovim odredbama propisana je novčana sankcija u iznosu od 1.000,00 do 5.000,00 KM.

Stoji li i dalje činjenica da pojedine zdravstvene ustanove, poput bolnica duguju državi milione KM, a da menadžmenti, direktori tih bolnica, imaju enormne plaće?

- Tačno je da određen broj zdravstvenih ustanova na području Federacije BiH ima dospjelih, a neplaćenih dužnih javnih prihoda po osnovu direktnih poreza i doprinosa i da se taj dug iz godine u godinu povećava, iako je Porezna uprava poduzela i poduzima sve zakonom propisane mjere s ciljem naplate duga. Od zdravstvenih ustanova najveći dužnici su "Sveučilišna klinička bolnica" Mostar čiji dug iznosi više od 69 miliona KM. Zatim, JU "Opća bolnica Konjic" sa više od 13 miliona KM duga i JU Kantonalna bolnica "Dr. Safet Mujić" Mostar čiji dug iznosi više od šest miliona KM. Također, nesporno je da menadžment ne samo ovih dužnika, nego i mnogih drugih imaju značajno veće plaće od menadžmenta Porezne uprave. Kada je u pitanju menadžment poreznih obveznika-dužnika, Porezna uprava Federacije BiH je s ciljem rješavanja duga, između ostalog, predložila da se zakonom zabrani obavljanje svih javnih funkcija rukovodiocima privrednih društava i drugih poslovnih subjekata koji su svjesno izbjegavali da prijave i plate porez ili su utajili porez.

Da li se vaši uposlenici na terenu susreću sa neprijatnostima, prijetnjama?

- Inspektori Porezne uprave Federacije BiH se prilikom provođenja inspekcijskih kontrola susreću sa različitim neprijatnostima na terenu, od verbalnih prijetnji do fizičkih napada poreznih obveznika, zaposlenika, ili trećih lica. Zbog toga je često potrebna asistencija policije kako bi se postupak kontrole mogao u potpunosti završiti. Sprečavanje poreznog službenika u obavljanju službene radnje predstavlja krivično djelo. I pored različitih vrsta opasnosti kojoj su izloženi, porezni inspektori izvršavaju svoje obaveze i otkrivaju porezne obveznike koji na razne načine pokušavaju izbjeći plaćanje poreznih obaveza.