- Odlukom o upravljanju kreditnim rizikom i utvrđivanju očekivanih kreditnih gubitaka objavljenoj u Službenim novinama FBiH, između su ostalog propisana pravila za upravljanje kreditnim rizikom u banci, te obaveze banke za donošenje i provođenje adekvatnih strategija, politika i procedura za upravljanje kreditnim rizikom. 

Banka je, prilikom ocjene kreditne sposobnosti dužnika, obavezna uzeti u obzir i dužnikove novčane tokove ostvarene u proteklom periodu i procijenjene buduće novčane tokove u odnosu na njegove obaveze, što podrazumijeva utvrđivanje kontinuteta prihoda u periodu trajanja kreditnog odnosa - pojasnili su nam u Agenciji za bankarstvo FBiH. 

Pored toga, iz Agencije su nam naglasili da banke svojim internim aktima mogu propisati dobnu granicu za fizička lica kao podnosioce zahtjeva za kredit u banci.

Upravo su na taj način pojedine banke regulisale ovaj segment svog poslovanja, pa je tako u Sberbank BH,  Sparkasse, Intesa Sao Paolo banci i ASA banci starosna granica do 75 godina na kraju otplate kreditnih obaveza.