U ovu radnu grupu su imenovani Dževad Adžem (član Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku Zastupničkog doma Parlamenta FBiH), Irfan Čengić (predsjednik Komisije za lokalnu samoupravu Zastupničkog doma Parlamenta FBiH), Delfa Dejanović (predsjednica Odbora za pravdu i opću upravu Zastupničkog doma Parlamenta FBiH), Ilija Nakića (član Odbora za pravdu, opću upravu i lokalnu samoupravu Doma naroda Parlamenta FBiH), Zlatan Zirić (pomoćnik ministra za budžet u Ministarstvu finansija Unsko-sanskog kantona).

Zatim, Blanka Ćošković (pomoćnica ministra za trezor u Ministarstvu finansija Posavskog kantona), Merima Hajdarević (sekretarka Ministarstva finansija Tuzlanskog kantona), Adis Čehića (sekretar Ministarstva finansija Zeničko-dobojskog kantona), Elmir Pilav (glavni budžetski inspektor u Ministarstvu za finansije Bosanskopodrinjskog kantona), Emir Delilović (pomoćnik ministra za trezor u Ministarstvu finansija Srednjobosanskog kantona), Vejsila Cokoja (pomoćnik ministra za budžet i fiskalnu politiku u Ministarstvu finansija Hercegovačko-neretvanskog kantona), Ivica Gavran (šef računovodstva u trezoru u Ministarstvu finansija Zapadnohercegovačkog kantona), Muamer Halilbašića (profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu), Josip Janković (pomoćnik ministra za računovodstvo u Ministarstvu finansija Kantona 10) i Suad Huskić (načelnik Općine Tešanj).

Stručne i administrativne poslove za potrebe Radne grupe će obavljati Federalno ministarstvo finansija.
Zadatak ove radne grupe je izrada metodologije pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji BiH u skladu sa ustavnim nadležnostima svih nivoa vlasti, poštujući principe transparentnosti, pravičnosti i ravnopravnosti, a koja će biti osnov za izradu novog propisa o pripadnosti i raspodjeli javnih prihoda u Federaciji BiH.

Radna grupa će u što kraćem roku, a najkasnije u roku od 180 dana, izraditi metodologiju pripadnosti i raspodjele javnih prihoda na osnovu na smjernicama Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku Zastupničkog doma Parlamenta FBiH i Odbora za ekonomsku i razvojnu politiku, finansije i budžet Doma naroda Parlamenta FBiH u pravcu opredjeljenja propisa o pripadnosti i raspodjeli javnih prihoda u Federaciji BiH kao socijalnog, ekonomskog ili socio-ekonomskog karaktera.